สศก. ผุด Farmer ONE แพลตฟอร์มใหม่ ให้ข้อมูลครบด้านการเกษตร

สศก. ผุด Farmer ONE แพลตฟอร์มใหม่ ให้ข้อมูลครบด้านการเกษตร

สศก.เผยโฉมใหม่ แพลตฟอร์ม Farmer ONE ศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับครัวเรือน รายบุคคล ตอบโจทย์ความต้องการด้านการเกษตร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย ถึงการดำเนินงานด้านฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)ซึ่ง สศก. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สศก. ผุด Farmer ONE แพลตฟอร์มใหม่ ให้ข้อมูลครบด้านการเกษตร สศก. ผุด Farmer ONE แพลตฟอร์มใหม่ ให้ข้อมูลครบด้านการเกษตร

 ตามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน“การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)”ซึ่งมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม โดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ฐานข้อมูลFarmer ONEเป็นฐานข้อมูลทางด้านเกษตรกรขนาดใหญ่ของประเทศ

มีข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทำกิจกรรมทางการเกษตรด้านต่าง ๆ ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้งสามารถรายงานข้อมูลได้ทั้งระดับครัวเรือน และรายบุคคล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานนโยบายต่าง ๆ ของทางภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ปัจจุบันFarmer ONEได้มีการขยายระยะเวลาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่อไปถึง ปี 2570 เพื่อให้Farmer ONEเป็นฐานข้อมูลทางด้านเกษตรกรขนาดใหญ่หนึ่งเดียวของประเทศที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุม และมีมาตรฐานข้อมูลกลาง (Data Standard)ของข้อมูลบุคคลและข้อมูลสินค้าเกษตรที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือThailand e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF)สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ และล่าสุด สศก. ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มFarmer ONEในรูปโฉมใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อให้บริการข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร นิสิต/นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งแพลตฟอร์มใหม่นี้ได้มีการพัฒนาระบบแสดงผลรายงานการข้อมูลบนDashboardให้น่าสนใจและทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย

สศก. ผุด Farmer ONE แพลตฟอร์มใหม่ ให้ข้อมูลครบด้านการเกษตร สศก. ผุด Farmer ONE แพลตฟอร์มใหม่ ให้ข้อมูลครบด้านการเกษตร

สำหรับการพัฒนาและให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ1. ระบบแสดงผลข้อมูลและการจัดทำรายงาน (Dashboard and Report System)คือ ระบบที่ใช้แสดงผลรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งระดับครัวเรือน และรายเกษตรกร โดยแบ่งเป็นรายงานตามประเภทกลุ่มกิจกรรม และตามชนิดสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำเพาะเลี้ยง ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งในระบบดังกล่าวสามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาพรวมประเทศ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขในการเรียกรายงานข้อมูลพื้นฐานเชิงประชากรศาสตร์ และรายงานข้อมูลจำนวนครัวเรือนรายสินค้าจำแนกตามขนาดเนื้อที่ทำการเกษตรได้เองอีกด้วย

2. ระบบตรวจสอบสถานะ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร คือ ระบบที่ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ อาทิ หน่วยงานที่ตนแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร วันที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และระยะเวลาสิ้นสภาพเกษตรกร หากไม่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี พื้นที่และขนาดเนื้อที่ทำกิจกรรมทางการเกษตรที่แจ้ง ขึ้นทะเบียน รวมทั้งระบบยังได้มีการเปิดช่องทางให้เกษตรกรสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ หากข้อมูลของเกษตรกรเกิด ความคลาดเคลื่อน

สศก. ผุด Farmer ONE แพลตฟอร์มใหม่ ให้ข้อมูลครบด้านการเกษตร

และ3.ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ คือ ระบบหลังบ้าน (Backend)สำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลหน้ารายงานที่ใช้ในการแสดงผล เว็บไซต์ รวมถึงเป็นระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประวัติการทำกิจกรรมทางการเกษตร ของเกษตรกรแต่ละราย

 

ทั้งนี้ สศก. ในฐานะหน่วยงานอำนวยการของFarmer ONEและนายทะเบียนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะยังคงเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดFarmer ONE อย่างต่อเนื่อง โดยท่านที่สนใจสามารถใช้บริการข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ระบบทะเบียนเกษตรกรกลางหรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับFarmer ONEสามารถสอบถามได้ที่ ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร หรือส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0 2940 6640 หรือ 0 2940 7038ในวันและเวลาราชการ