หอการค้าฯ จับมือ Modern Trade จัด “Big Match 2566” เปิดช่อง SMEs ขยายตลาด

หอการค้าฯ จับมือ Modern Trade จัด “Big Match 2566”  เปิดช่อง SMEs ขยายตลาด

คณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดตัวกิจกรรม “Big Match 2566” กิจกรรมจับคู่ธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ช่องทางตลาด Modern Trade ผ่านการจับคู่ธุรกิจ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ได้เปิดตัวกิจกรรม “Big Match 2566” กิจกรรมจับคู่ธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ช่องทางตลาด Modern Trade ผ่านการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งปัจจุบัน ผู้ประกอบการ SMEs ยังคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากร เทคโนโลยีและนวัตกรรม อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาในหลากหลายด้าน อาทิ การรวมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านธุรกิจ การสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาบุคลากร โดยผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพต่าง ๆ และการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและเข้าถึงช่องทางการจำหน่าย 

หอการค้าฯ จับมือ Modern Trade จัด “Big Match 2566”  เปิดช่อง SMEs ขยายตลาด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหอการค้าฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนสนับสนุนช่องทางและตลาดใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรมสำคัญ เช่น โครงการ Business Accelerator ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ช่องทางการขายผ่านการสร้างองค์ความรู้จากสถาบันชั้นนำของประเทศ และคำแนะนำจากบริษัทชั้นนำของประเทศ การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ThaiFex เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและนำเสนอนวัตกรรม

ด้านอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น กิจกรรม Big Match จึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของหอการค้าฯ ที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาด Modern Trade ผ่านรูปแบบ Business Matching ซึ่งเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะสามารถเพิ่มโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงช่องทางตลาด Modern Trade ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ประธานคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ กล่าวว่า บทบาทสำคัญของคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกร ผ่านโครงการจับคู่ธุรกิจ Big Match 2566 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บูรณาการความร่วมมือ โดยผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจขึ้น ในวันที่ 29 พ.ย.2566 โดยผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกรไทย จะได้นำเสนอสินค้าและผลผลิตเข้าเจรจาธุรกิจกับ Modern Trade ต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันภายใต้คณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ ผ่านช่องทางการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งสามารถขยายผลช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย