“NIDA” ระดมกูรูตลาดทุน เปิดหลักสูตร "AM-IPO" เตรียมความพร้อมผู้บริหารก่อนนำบริษัทเข้า IPO ในตลาดหุ้น

“NIDA” ระดมกูรูตลาดทุน เปิดหลักสูตร "AM-IPO" เตรียมความพร้อมผู้บริหารก่อนนำบริษัทเข้า IPO ในตลาดหุ้น

“NIDA” ระดมนักวิชาการ - กูรูตลาดทุน เปิดหลักสูตร "AM-IPO" หลักสูตรเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม รู้ลึกทุกด้านก่อนนำบริษัทจดทะเบียน “IPO” นำบริษัทเข้าระดมทุนตลาดหุ้น เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 ก.ค.นี้

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  เปิดเผยว่า NIDA ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Advanced Master of Initial Public Offering, AM-IPO) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารของบริษัทเอกชนที่มีแผนที่จะนำบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยหลักสูตรนี้ สอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์  เช่น ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (พ.ศ.2554-2558) คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คุณจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด คุณไพบูล ตันกูล Partner สายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC Thailand) เป็นต้น

ผู้สำเร็จหลักสูตรนี้จะได้รับ ประกาศนียบัตรหลักสูตร "Advanced Master of Initial Public Offering” โดยการอบรมใช้ระยะเวลา 6 วัน รวม 36 ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม – 1 กันยายน พ.ศ.2566 กำหนดอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ค่าใช้จ่ายในการอบรม 45,000 บาทต่อคน รวมค่าอาหาร และเอกสารในการอบรม

“NIDA” ระดมกูรูตลาดทุน เปิดหลักสูตร "AM-IPO" เตรียมความพร้อมผู้บริหารก่อนนำบริษัทเข้า IPO ในตลาดหุ้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานโครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Advanced Master of Initial Public Offering, AM-IPO) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 061-2616945 (คุณเบญจพร) Facebook : E-mail: [email protected]

สนใจดูรายละอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

รศ.ดร.มนตรี กล่าวด้วยว่าปัจจุบันกลไกของตลาดทุนและกระบวนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วย ให้ธุรกิจมีทางเลือกในการได้มาซึ่งแหล่งเงินในการดำเนินธุรกิจที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง และมีทางเลือก มากขึ้นจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ภาคธุรกิจ และช่วยเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศใน ระยะยาว

หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าของกิจการและผู้บริหารในการนำบริษัทเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสร้างความเข้าใจถึงการบริหารการเงินยุคใหม่  ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจในตลาดทุน  กลไกการทำงานและประโยชน์ โครงสร้างและกลไกของตลาดหลักทรัพย์ของไทย

 

รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ และสร้างความเข้าใจถึงบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการและขั้นตอนของการนำบริษัทเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยละเอีย

สำหรับองค์ประกอบของหลักสูตร และวิชาที่น่าสนใจ ได้แก่

 • การจัดการการเงินและตลาดการเงิน
 • การเงินธุรกิจสมัยใหม่
 •  ตลาดเงิน และตลาดทุน : กลไก การทำงาน และโอกาสทางการเงิน
 • ตลาดหลักทรัพย์ : บทบาทและความสำคัญ
 • การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กระบวนการ กลไกการทำงาน และบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
 •  IPO Roadmap, Financial Advisors, Legal Advisors , Accounting Standard, Auditor ,Internal Control  Underwriter, Investors
 • การปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ
 •  Business Restructuring and Good Governance
 • Board of Director and Audit Committee 4
 •  Corporate Valuation
 •  Mergers and Acquisitions
 • กรณีศึกษาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติ  (Workshop)  

 

“ผู้เข้าอบรมจะได้รับ องค์ความรู้ด้านการเงินและตลาดทุน โครงสร้างและกลไกของตลาดหลักทรัพย์ไทย และกระบวนการ และขั้นตอนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับบริษัทที่เตรียมความพร้อมในการเข้าจด ทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้จะเรียนรู้จากกรณีศึกษาและประสบการณ์ที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ ทางด้านธุรกิจจนสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจต่อกันในอนาคต” รศ.ดร.มนตรี กล่าว