คลอดแล้ว ‘สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่’ กลไกเคลื่อนศก.-สังคมไทยด้วยข้อมูล

คลอดแล้ว ‘สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่’ กลไกเคลื่อนศก.-สังคมไทยด้วยข้อมูล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปิด "สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่" กลไกเคลื่อนศก.-สังคมไทยด้วยข้อมูล

วันนี้ ผมมีข่าวดีมาแจ้งให้เพื่อน ๆ ทุกท่านได้ทราบครับ

ข่าวดีที่ว่าก็คือ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนสำหรับการแก้ไขปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการให้บริการการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่าสขญ. มีชื่อภาษาอังกฤษว่าBig Data Institute (Public Organization) หรือ BDI ถือเป็นสถาบันด้านข้อมูลขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ ดังนี้

1.จัดทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

2.ส่งเสริม ประสาน และให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการหรือการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3.ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งให้บริการคำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

4.ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ

5.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจด้านการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ

6.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรของประเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

7.ดำเนินการอื่นเพื่อพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ สถาบันอาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันหรือร่วมดำเนินการกับสถาบัน

ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของเรา มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติโดยการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) หน่วยงานในสังกัดที่มีรศ.ดร.ธีรณี อจลากุล เป็นหัวเรือใหญ่ ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเหล่าขุมกำลังคนรุ่นใหม่ที่พร้อมทำงานเพื่อประเทศ 

GBDi บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ไปแล้วถึง 67 หน่วยงาน มีผลงานมากกว่า 100 โครงการ พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Health Link) ระบบรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Travel Link) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชน (Youth Link) และระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (CO-Link) เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนไทย

สำหรับการยกระดับGBDi สู่  BDI ในครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม