‘ครม.’ ตั้ง ‘รื่นวดี’ อดีตเลขาฯ ก.ล.ต. เป็น ‘ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี’

‘ครม.’ ตั้ง ‘รื่นวดี’ อดีตเลขาฯ ก.ล.ต.  เป็น ‘ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี’

ครม.บรรจุ รื่นวดี สุวรรณมงคล อดีตเลขาฯ ก.ล.ต. อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังพลาดหวังต่อเก้าอี้เดิมอีกสมัย

นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงกลับเข้ารับราชการ

 

โดยเห็นชอบให้บรรจุ นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล ผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

โดยให้ได้รับเงินเดือน 76,800 บาท เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 169 (2) แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับประวัติของ “รื่นวดี สุวรรณมงคล” เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2507 จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย (นบ.ท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, the United States of America ,  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Walter A. Haas School of Business, University of California, Berkeley, the United States of America และนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา นอกจากเป็นเลขาธิการ ก.ล.ต. แต่ไม่ได้รับการต่ออายุการเป็นเลขาธิการ

ก่อนหน้าเป็นเลขาธิการ ก.ล.ต.เคยทำงานอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เคยเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ ,ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม, รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม, รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม, ช่วยปฏิบัติราชการทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

ในส่วนของผลงาน และ เกียรติประวัติ ประกอบไปด้วย บุคคลตัวอย่าง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 2561 , สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 กระทรวงแรงงาน , สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559 สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี , นักเรียนเก่าดีเด่น สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์