พาณิชย์ปัด ‘กุ้งกระบี่’ ราคาตก ปัจจุบัน 123 บาท/กก.

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจง กรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เหลือกิโลกรัมละ 40 – 50 บาท ทำให้เกษตรกรขาดทุนอย่างหนัก ตามที่ปรากฏเป็นข่าว

กรมการค้าภายในได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายกุ้งของจ.กระบี่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้สอบถามไปยังผู้ร้อง ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจ.กระบี่ ได้ข้อมูลว่า “ที่ระบุราคากุ้งตกต่ำ เหลือกิโลกรัมละ 40 – 50 บาท” เป็นความคลาดเคลื่อนของสื่อ ซึ่งข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบัน พ.ค.66 ราคากุ้งขาว จ.กระบี่ ขนาด 70 ตัว/กก. อยู่ที่ 123 บ./กก เดือนเม.ย.66 อยู่ที่ 125 บ./กก. ปรับตัวลดลงประมาณ 20 บ./กก. จากเดือน มี.ค. 66 (ที่ราคาประมาณ 142 บ./กก.) เนื่องจากในเดือนเม.ย.66 ปริมาณผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นถึง 16% จากเดือนก่อน และเดือนพ.ค.66 มีป สำหรับต้นทุนการผลิตกุ้งขาว ขนาด 70 ตัว/กก. ตามที่เกษตรกรแจ้งอยู่ที่ 141.76 บ./กก. ซึ่งเป็นต้นทุนที่กรมประมงประมาณการ ณ ปี 2564
กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์กับจังหวัดแหล่งผลิตกุ้ง 32 จังหวัด และให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งผลิตกุ้งขาวฯ

นำประเด็นข้อเรียกร้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) โดยมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เช่นเดียวกับโครงการปี 2564 ที่เชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งขาว ช่วยชดเชยราคาให้เกษตรกร ในอัตรากก.ละ ไม่เกิน 20 บาท และ ค่าบริหารจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการตลาด ในอัตรากก.ละไม่เกิน 10 บาท โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการเร่งสำรวจปริมาณการผลิตและความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกร นอกจากนี้ กรมการค้าภายในจะได้มีการประสานกับผู้ผลิต และผู้ค้าปัจจัยการผลิต เชื่อมโยงเคมีภัณฑ์และอาหารสัตว์น้ำจากผู้ผลิตให้แก่เกษตรกรโดยตรง เพื่อลดภาระต้นทุนของเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
นายอุดม ศรีสมทรง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้ดำเนินโครงการซื้อ-ขายกุ้งทะเลในราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต หรือ ประกันราคากุ้งตั้งแต่ช่วงปี 2564 จนถึง 30 มิถุนายน 2566 และทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์แล้ว เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันฯ ต้องนำกุ้งมาจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการห้องเย็น/แปรรูปที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกำหนดราคาประกันกุ้งลดหลั่นตามขนาด ตั้งแต่ ขนาด 30 – 100 ตัว/กก. เช่น กุ้งขนาด 70 ตัว/กก. ราคาประกัน 135 บาท/กก.

  • กรมการค้าภายในจะได้ติดตามสถานการณ์ในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด และหากพบเห็นว่ามีการกดราคารับซื้อ หรือรับซื้ออย่างไม่เป็นธรรม แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ