ดีบุก เมตริกตันละ 848,310.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,080.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 848,310.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,080.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 848,310.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,080.00