'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เดือนพฤษภาคม 2566 รับงวดแรกวันนี้ จ่ายอะไรได้บ้าง?

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เดือนพฤษภาคม 2566 รับงวดแรกวันนี้ จ่ายอะไรได้บ้าง?

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2566 รับงวดแรกวันนี้ (1 พ.ค.) ถอนเป็นเงินสดได้ไหม ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ? เช็กที่นี่!

ติดตามการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ทุกวันที่ 1 , 18 และ 20 ของเดือน ส่วนวันที่ 18 และ 20 ของเดือน สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไทม์ไลน์โอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน

- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน

  • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
  • รถไฟ
  • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  
  • รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เดือนพฤษภาคม 2566 รับงวดแรกวันนี้ จ่ายอะไรได้บ้าง?

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • ค่าไฟฟ้า

ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  • ค่าน้ำประปา

ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท)

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการฯลงทะเบียนกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ 1 แห่ง และผู้ให้บริการน้ำประปาได้ 1 แห่ง (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ (ใบแจ้งหนี้) ในเดือนถัดจากเดือนที่ลงทะเบียน กับหน่วยงานดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิที่มีค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการ ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง

ทุกวันที่ 20 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน)

โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ตารางการยืนยันตัวตน และวันที่เริ่มใช้สิทธิตาม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  ดังนี้

  • ยืนยันตัวตนช่วงวันที่ 27 มี.ค. - 26 เม.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค.2566 ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น) 
  • ยืนยันตัวตน 27 เม.ย. - 26 พ.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย.2566 
  • ยืนยันตัวตน 27 พ.ค. - 26 มิ.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค.2566
  • ยืนยันตัวตน 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป 1 ส.ค.2566 ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เดือนพฤษภาคม 2566 รับงวดแรกวันนี้ จ่ายอะไรได้บ้าง?

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน รีบดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จ เพื่อรักษาสิทธิสวัสดิการตามโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน

สำหรับวิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ สามารถตรวจสอบด้วยบัตรประชาชน ดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th (คลิก)

2.กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบ"

3.หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

4.หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น

5.หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ" 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็กสิทธิสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท ดังนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินค่าป่วยการ อสม. / อสส. กองทุนคุ้มครองเด็ก การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน

การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์ เงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ หรือต้องการทราบว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านต่างๆเข้าบัญชีวันไหน สามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่ให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

กรณีต้องการทราบข้อมูลของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 

ขณะเดียวกันการตรวจสอบว่า ผู้พิการได้ลงทะเบียนเข้าระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง สามารถตรวจสอบได้ด้วยการคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ecard.dep.go.th/person_info/ (คลิก) ของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เดือนพฤษภาคม 2566 รับงวดแรกวันนี้ จ่ายอะไรได้บ้าง?