กรมวิชาการเกษตร ห้ามนำเข้ากัญชา มีโทษทั้งจำและปรับ

กรมวิชาการเกษตร  ห้ามนำเข้ากัญชา มีโทษทั้งจำและปรับ

กรมวิชาการเกษตร ย้ำ การนำเข้าช่อดอก และทุกส่วนพืชตระกูลกัญชา เป็นสิ่งต้องห้าม มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับวอน ใช้เพื่อทางการแพทย์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง กรมการปกครอง กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ทั้งด่านทางบก ทางเรือ ทางอากาศ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศ ตาม พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

กรมวิชาการเกษตร  ห้ามนำเข้ากัญชา มีโทษทั้งจำและปรับ

ที่ผ่านมาได้มีการขยายผลทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.กักพืชฯ ในส่วนของการควบคุมพืชตระกูลกัญชา ซึ่งกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งตาม พ.ร.บ.กักพืชฯ ในส่วนของการควบคุมพืชสกุลกัญชา กำหนดให้ทุกส่วนของพืชสกุลกัญชาเป็นสิ่งต้องห้าม การนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านด่านตรวจพืช ผู้นำเข้ากระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 ประกอบมาตรา 10 และมีบทกำหนดโทษตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ กล่าวคือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในปี 2565-2566 ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจจับการนำเข้าชิ้นส่วนของพืชสกุลกัญชาอย่างเข้มงวด ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมวิชาการเกษตรและฝ่ายศุลกากรที่ 1 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ร่วมกันตรวจชิ้นส่วนกัญชาที่มีการนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วกว่า 100 รายการ ด่านตรวจพืชนครพนม ร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลุ่มแม่น้ำโขง และ ด่านศุลกากรนครพนม ตรวจจับชิ้นส่วนกัญชาและกัญชาอัดแท่งที่มีการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย ได้จำนวน 282 กิโลกรัม

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังมีการประชุมวางแผน และดำเนินงานร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องในการสนธิกำลังตรวจสอบผู้ประกอบการในพื้นที่ถนนข้าวสาร และพื้นที่ถนนทองหล่อ และพื้นที่อื่นๆ สำรวจ ตรวจสอบ พร้อมยึดอายัด ผู้กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 โดยทำการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการ/ร้านค้าต่างๆ และตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศ

“จากปฏิบัติการนี้พบการกระทำผิดหลายราย โดยผู้กระทำผิดแบ่งเป็น ร้านค้าปลีกหาบเร่ แผงลอย จำหน่ายหรือแปรรูปกัญชาพันลำ และจำหน่ายช่อดอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการใช้ใบอนุญาตผิดสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ที่ต้องยึด อายัด สั่งปิด และส่งตัวพร้อมของกลางให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการตามขั้นตอน  ขอย้ำว่าการนำเข้าช่อดอก และทุกส่วนพืชตระกูลกัญชา เป็นสิ่งต้องห้าม มีโทษทั้งจำและปรับ และขอให้ใช้เพื่อทางการแพทย์ เท่านั้น”อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว