รัฐจัดงบฯลงท้องถิ่นเพิ่ม 2 หมื่นล้าน ขึ้นเงินเดือน  อสม. - ผู้บริหารท้องถิ่น

รัฐจัดงบฯลงท้องถิ่นเพิ่ม 2 หมื่นล้าน ขึ้นเงินเดือน  อสม. - ผู้บริหารท้องถิ่น

จับสัญญาณ ครม.เร่งทำงบฯเพิ่มค่าตอบแทน อสส. อสม. อบต.เพิ่มเงินเดือนกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มงบปี 67 อีกกว่า 2.2 หมื่นล้าน ดันงบฯรวม อสม.-กำนันผู้ใหญ่บ้านแตะ 5.3 หมื่นล้าน สำนักงบฯชี้จัดสรรได้จากกรอบเงินที่มากขึ้น

key notes

  • ช่วง 2 สัปดาห์ก่อนจะมีการยุบสภาฯได้มีการเพิ่มเงินเดือน - ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งในส่วน ของ อสม. อสส. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อบต. 
  • การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนดังกล่าวถูกบรรจุในงบประมาณปี 2567 รวมส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีงบฯก่อน 2.2 หมื่นล้านบาท 
  • ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับค่าตอบแทน อสม. - อสส. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละปีงบประมาณรวม 5.3 หมื่นล้านบาท 
  • สำนักงบประมาณระบุว่าการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้สามารถทำได้จากวงเงินงบฯปี 67 ที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  

ในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมานั้นเป็นที่น่าสนใจว่าที่ประชุม ครม.ได้มีการระบุว่าให้มีการจัดทำคำของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับอาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนให้กับผู้บริหาร และตำแหน่งต่างๆในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศในวงเงินงบประมาณที่ต้องบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.งบฯ2567 ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นรวม 22,128.65 ล้านบาท 

แบ่งเป็นการเพิ่มค่าป่วยการ (ค่าตอบแทน) ของ อสม.และอสส.ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 13,081 ล้านบาทต่อปี

 การเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ วงเงิน 4,795.65 ล้านบาทต่อปี

และการเพิ่มค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลวงเงิน 4,252 ล้านบาทต่อปี

 

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ระบุว่าการปรับเพิ่มงบประมาณในส่วนค่าตอบแทนและเงินเดือนให้กับบุคลากรในท้องถิ่นในส่วนนี้ได้มีการบรรจุงบประมาณในร่างงบประมาณปี 2567 แล้ว โดยสามารถบริหารจัดการได้จากวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาล

"ปัจจุบันเมื่อเพิ่มเงินเดือนและค่าตอบแทนให้ อสม. อสส.และกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้ว งบประมาณที่ต้องใช้รวมกันใน 2 ส่วนนี้ จะรวมอยู่ที่ 53,522.2 ล้านบาทต่อปี  แบ่งเป็นค่าตอบแทน อสม. - อสส.   25,967.08 ล้านบาท และเงินเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  27,55.12 ล้านบาทต่อปี "

โดยการเพิ่มค่าตอบแทนส่วนต่างๆมีรายละเอียดดังนี้

1.การเพิ่มค่าป่วยการ (ค่าตอบแทน) ของ อสม.และอสส.จากเดิมเดือนละ 1,000 บาทต่อคน เป็นเดือนละ 2,000 บาทต่อคน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566) พร้อมมอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร ตั้งคำของบประมาณ ประจำปีของรายการการจ่ายเงินค่าป่วยการให้แก่อสม.และอสส. ในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

โดยปัจจุบันมี อสม. จำนวน 1,075,163 คน และ อสส. จำนวน 15,000 คน คาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ จำนวน 13,081 ล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า รัฐบาลต้องดูแลบุคลากร คนทำงานทุกภาคส่วน ซึ่งจะต้องพัฒนาทุกระบบให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

2.เพิ่มเงินกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตาแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ รายละเอียด ดังนี้

1.การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบปรับฐาน สรุปได้ ดังน้ี 

- กำนัน อัตรากำลังคน 7,036 อัตราเงินตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน)

- ผู้ใหญ่บ้าน อัตรากำลังคน 67,673 อัตราเงินตอบแทน 10,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน)

- แพทย์ประจำตำบล อัตรากำลังคน 7,036 อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน

- ผู้ใหญ่บ้าน อัตรากำลังคน 67,673 อัตราเงินตอบแทน 10,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน)

- แพทย์ประจำตำบล อัตรากำลังคน 7,036 อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)

- สารวัตรกำนัน อัตรากำลังคน 14,072 อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อัตรากำลังคน 149,418 อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ อัตรากำลังคน 46,181 อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)

 

2. ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบข้ันวิ่ง เดิมจากขั้นละ 200 บาทต่อปี ปรับเพิ่มเป็นขั้นละ 300 บาทต่อปี และในกรณีที่ได้ 2 ขั้น จะปรับจาก 400 บาทต่อปี เป็น 600 บาทต่อปี ดังนี้

- กำนัน แบบขั้นวิ่งใหม่ 29.13 บาท/เดือน ผู้ใหญ่บ้าน 280.15 บาท/เดือน แพทย์ประจำตำบล 29.13 บาท/เดือน สารวัตรกำนัน 58.26 บาท/เดือน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง 618.59 บาท/เดือน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ 191.19 บาท/เดือน

 

 

รวมงบประมาณ จากการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบปรับฐาน จำนวน 4,393.50 ล้านบาทต่อปี และแบบขั้นวิ่ง จำนวน 402.15 ล้านบาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,795.65 ล้านบาทต่อปี 

และ 3. ครม. เห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีการกำหนดช่วงอัตราเงินค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ รายได้ของ อบต. ซึ่งปัจจุบันมี 5,300 แห่ง แบ่งออกเป็น 6 ช่วง ดังนี้

1.รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 25,800 บาท/เดือน รอง นายก อบต. รวม 15,480 บาท/เดือน ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. 10,880 บาท/เดือน สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 7,080 บาท/เดือน

2.รายได้เกิน 10 - 25 ล้านบาท (3,562 แห่ง) อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 35,600 บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม 21,180 บาท/เดือน ประธานสภา อบต. 15,180 บาท/เดือนและรองประธานสภา อบต. 12,420 บาท/เดือน สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 9,660 บาท/เดือน

 

3.รายได้เกิน 25 - 50 ล้านบาท (525 แห่ง อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 40,800 บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม 24,840 บาท/เดือน ประธานสภา อบต. 15,840 บาท/เดือน และรองประธานสภา อบต. 12,960 บาท/เดือน สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 10,080 บาท/เดือน

 

4.รายได้เกิน 50 - 100 ล้านบาท (166 แห่ง)

อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 46,000 บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม 28,500 บาท/เดือน ประธานสภา อบต. 16,500 บาท/เดือน และรองประธานสภา อบต. 13,500 บาท/เดือน สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 10,500 บาท/เดือน

5.รายได้เกิน 100 - 300 ล้านบาท ( 30 แห่ง)  อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 63,000 บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม 38,220 บาท/เดือน ประธานสภา อบต. 24,720 บาท/เดือนและรองประธานสภา อบต. 20,250 บาท/เดือน สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 15,750 บาท/เดือน

6.รายได้เกิน 300 ล้านบาท (8 แห่ง)  อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต. รวม 75,530 บาท/เดือน รองนายก อบต. รวม 45,540 บาท/เดือน ประธานสภา อบต. 30,540 บาท/เดือนและรองประธานสภา อบต. 24,990 บาท/เดือน สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 19,440 บาท/เดือน

ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มในครั้งนี้ มีอัตราเดียวกับบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของเทศบาล ซึ่งการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนจะใช้งบประมาณจากรายได้ของอบต. จากเดิม 9,522.05 ล้านบาท เป็น 13,774.69 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากเงินค่าตอบแทนปัจจุบัน 4,252 ล้านบาท คิดเป็น 44.66%

 เงินค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มในครั้งนี้ มีอัตราเดียวกับบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของเทศบาล ซึ่งการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนจะใช้งบประมาณจากรายได้ของอบต. จากเดิม 9,522.05 ล้านบาท เป็น 13,774.69 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากเงินค่าตอบแทนปัจจุบัน  4,252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.66  เพิ่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเงินค่าตอบแทนมานานกว่า 11 ปีคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับฟังความคิดเห็นซึ่งปรากฏว่า ร้อยละ 92.20 เห็นด้วยกับการให้มีการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับ ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.

เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเงินค่าตอบแทนมานานกว่า 11 ปีคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับฟังความคิดเห็นซึ่งปรากฏว่า 92.20% เห็นด้วยกับการให้มีการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับ ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.