ไต้หวัน เปิดตลาดไข่ไก่ไทย เล็งส่งออกสร้างสมดุล

ไต้หวัน เปิดตลาดไข่ไก่ไทย เล็งส่งออกสร้างสมดุล

กรมปศุสัตว์ เจรจาไต้หวันสำเร็จ เปิดทางส่งออกไข่ไก่สดไปไต้หวัด ย้ำหลายประเทศมั่นใจในมาตรฐานการผลิต คุณภาพ ปลอดภัยทางอาหาร เตรียมเจรจาเพิ่ม สร้างตลาดใหม่ ชี้ทำให้รักษาสมดุล สร้างเสถียรภาพด้านราคา

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานการค้าและวัฒนธรรมไต้หวันประจำประเทศไทยและผู้แทนสำนักตรวจสอบและกักกันพืชและสัตว์ แห่งไต้หวัน (BAPHIQ) พร้อมคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการเปิดตลาดไข่สดไปยังไต้หวัน  โดยพิจารณาเงื่อนไข การส่งออก รูปแบบของหนังสือรับรอง ตลอดจนวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นชอบร่วมกันและนำไปสู่การที่ไต้หวันอนุมัติให้มีการนำเข้าไข่ไก่สดจากประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ไต้หวัน เปิดตลาดไข่ไก่ไทย เล็งส่งออกสร้างสมดุล

ผลสำเร็จจากการเจรจาเปิดตลาดนี้ เป็นไปตามนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” และการขับเคลื่อนปฏิรูประบบอาหารและเกษตร สู่ความยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารไทย

โดยกรมปศุสัตว์กำกับควบคุมดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่แหล่งที่มาของสัตว์จากฟาร์มมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)
โรงฆ่าและโรงแปรรูปที่มีการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene Practices: GHPs) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP) สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศ ตามระเบียบของประเทศคู่ค้าและตามหลักสากล

ทั้งนี้ การที่ไต้หวันเลือกนำเข้าไข่สดจากไทยเป็นครั้งแรก นับเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ของประเทศไทยที่จะสามารถมีตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติมจากเดิมที่ส่งออกไปยังฮ่องกง
และสิงคโปร์เป็นหลั
ก ในปี 2565 สามารถส่งออกไข่ไก่ได้ 282 ล้านฟอง มูลค่า 1,238 ล้านบาท ยอดการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านประสบปัญหาการขาดแคลนไข่ไก่สดเพราะการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก

อีกทั้งต้นทุนการผลิตยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ประเทศไทย โดยกรมปศุสัตว์ มีมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ไม่มีการแพร่ระบาดไข้หวัดนกในประเทศไทยมากกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นจุดแข็ง ของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและไข่ ที่สามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นที่เชื่อมั่นของประเทศคู่ค้า

ทั้งนี้คาดว่า จะมีการเปิดตลาดของไข่สดอีกหลายประเทศ เป็นการสร้างตลาดส่งออกใหม่ จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถรักษาระดับการผลิตและการบริโภคให้ใกล้เคียงภาวะสมดุล