รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) 7 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) 7 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2580-2680 ปลายข้าวหอมมะลิ (65/66) 1450 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1900-2000 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1370-1420

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) 7 กุมภาพันธ์ 2566