ดีบุก เมตริกตันละ 898,210.00 สังกะสี เมตริกตันละ 107,230.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 898,210.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 107,230.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 898,210.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 107,230.00