เปิดแฟ้ม ครม. 7 ก.พ.เคาะผูกพันงบฯมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช 4.9 พันล้าน

เปิดแฟ้ม ครม. 7 ก.พ.เคาะผูกพันงบฯมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช 4.9 พันล้าน

“ประยุทธ์” นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.ติดตามแก้ปัญหา PM2.5 คมนาคมขออนุมัติผูกพันงบฯ แก้แบบมอเตอร์เวย์บางปะอิน – โคราชก 4.9 พันล้าน กระทรวงยุติธรรมเสนอแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 66 – 70

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 ก.พ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยจะได้มีการติดตามการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ค่า PM 2.5 ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยได้พุ่งสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการแล้วให้แต่ละหนาวยงานเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนแล้ว

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจคือ กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวง พิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน 12 ตอน วงเงินรวม 4.9 พันล้านบท โดยกระทรวงคมนาคมจะเสนอขอพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแบบก่อสร้างตามสัญญา และอนุมัติค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นในโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา จำนวน 12 ตอน จากทั้งหมดที่ต้องปรับปรุงแบบก่อสร้างจำนวน 16 ตอน วงเงิน 6,950 ล้านบาท

โดยส่วนที่เหลืออีก 4 ตอนนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอนการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อย่างไรก็ตามวงเงินรวมในโครงการยังอยู่ที่วงเงินรวม  69,950 ล้านบาท ที่ ครม.อนุมัติไว้ในปี 2559

กระทรวงคมนาคมเสนอ ขอปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ ขออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 - 2570

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เสนอขอ การขออนุมัติเพิ่มจำนวนการรับนิสิตโครงการเพชรในตม

กระทรวงยุติธรรมเสนอ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 - 2570)

คณะกรรมการการบินพลเรือนเสนอนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ พ.ศ.2565 - 2580

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง

กระทรวงมหาดไทยเสนอ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพิจารณา

กระทรวงการคลังเสนอ ร่างจดหมายสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

 

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ ได้แก่ คณะกรรมการทุนหมุนเวียนเสนอการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีการกำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

กระทรวงยุติธรรมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติด หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ( ยธ.)