รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) 3 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) 3 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2650-2750 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2050 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1400 ข้าวขาว 5% 1500-1540

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) 3 กุมภาพันธ์ 2566