ยกระดับ "ท่องเที่ยว-อีคอมเมิร์ซ" ด้วยการขับเคลื่อนข้อมูลดิจิทัล

ยกระดับ "ท่องเที่ยว-อีคอมเมิร์ซ" ด้วยการขับเคลื่อนข้อมูลดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย ทราวิซโก เทคโนโลยี, เทลสกอร์และ อีเทลลิเจนซ์ ร่วมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงและยกระดับผู้ประกอบการไทย หรือ d-CONNECTIVITY

ทั้งนี้ ผ่าน 2 โครงการสำคัญ ประจำปี 2566 ของ depa ภายใต้แนวคิด Digital Infinity – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

depa มองว่า หนึ่งในแนวทางการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืนคือ DIGITAL CONNECTIVITY (d-CONNECTIVITY) หรือ การเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์-บุคคล-ธุรกิจ-สังคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในโลกกึ่งเสมือนและโลกเสมือนที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้พร้อม ๆ กัน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การนำข้อมูลออกมาใช้ประโยชน์ และการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในมิติต่าง ๆ

ดังนั้น depa จึงดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงและยกระดับผู้ประกอบการไทยใน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ที่มีการพัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Digital Tourism Platform) โดยความร่วมมือกับ ทราวิซโก เทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ทั่วไทยกับ Online Travel Agents (OTAs) ของดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยและ OTAs ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในทางกลับกัน OTAs ไทยและต่างชาติจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยได้ง่ายขึ้น

ThailandCONNEX ตั้งเป้ารวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไว้ในแพลตฟอร์มมากกว่า 1 แสนราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวนำเสนอบนแพลตฟอร์ม ไม่ต่ำกว่า 2 แสนรายการ คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลภาคเอกชนไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Data Economy

อีกหนึ่งโครงการคือ CONNEXION โดยความร่วมมือกับ อีเทลลิเจนซ์ และ เทลสกอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย CONNEXION (www.depaconnexion.com) และ Etailligence

CONNEXION คือ แพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน์ที่จะช่วยยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาทักษะชุดใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ประชาชนผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน โดยจะมีการจัดอบรมหลักสูตร Digital Content Creator และหลักสูตร Digital Influencer ในระดับ Basic, Intermediate และ Advance ตั้งเป้าเปิดรับผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 24,800 ราย ซึ่งทั้งหมดจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวง และผลักดันให้เกิดการสร้าง Story Telling ให้กับสินค้ามากกว่า 200,000 รายการ

ส่วน Etailligence คือ แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซแห่งแรกของไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการในประเทศกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในตลาด ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ค้าออนไลน์สัญชาติไทย และข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ยี่ห้อ คำอธิบายสินค้า ราคาซื้อต่อหน่วย จำนวนที่ซื้อ ฯลฯ 

ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ในรูปแบบแดชบอร์ดที่มีการวิเคราะห์ภาพรวมของร้านค้า โดยสามารถกรองหมวดหมู่ของสินค้าที่สนใจ แนวโน้มของสินค้าที่ได้รับความสนใจ วิเคราะห์ภาพรวมของตลาดเพื่อให้เห็นช่องว่าง และติดตามความนิยมของสินค้าที่ผู้ใช้งานสนใจได้

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า d-CONNECTIVITY ถือเป็นอนาคตของประเทศ พร้อมมอบหมายให้ depa เร่งต่อยอดให้เกิดการเชื่อมโยงเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้ง 2 โครงการจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นคง