จับตา ครม.24 ม.ค.กกต.ของบฯจัดเลือกตั้ง - หลายกระทรวงของบฯผูกพันรายจ่ายปี 67

จับตา ครม.24 ม.ค.กกต.ของบฯจัดเลือกตั้ง - หลายกระทรวงของบฯผูกพันรายจ่ายปี 67

จับตา ครม.วันนี้เคาะงบฯจัดเลือกตั้ง ตามข้อเสนอของ กกต.วงเงิน 2 พันล้านบาท หลายกระทรวงยื่นขอผูกพันงบประมาณโครงการขนาดใหญ่เกิน 1 พันล้าน "คลัง"เสนอเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์ และกฎกระทรวงฯจ่ายเงินสมทบส่งเสริมการออม

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานวันนี้ (24 ม.ค.) จะมีการพิจารณาวาระสำคัญเรื่องการจัดสรรงบประมาณหลายโครงการได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นคำใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยขอวงเงินเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท  หลังจากที่มีการกันงบประมาณไว้ให้แล้ว 3,000 ล้านบาท แต่กกต.ได้เสนอว่าต้องใช้งบฯจัดการเลือกตั้ง 5,000 ล้าน จึงเสนอของบฯกลางเพิ่มเติม

ส่วนเรื่องการพิจารณาอนุมัติการผูกพันงบประมาณโครงการขนาดใหญ่เกิน 1,000 ล้านบาท ที่หน่วยงานต่างๆขอผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 หลังจากที่ ครม.เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายแล้ว ได้แก่ 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (โครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบำราศนราดูร)

กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2566-2568 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลางประจำปี 2566

กระทรวงมหาดไทย เสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ และเสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงมหาดไทย

 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป "โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต"

กระทรวงเกษตรฯ เสนอขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
กระทรวงยุติธรรม เสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

ศรชล. เสนอโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป "การจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น"

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เสนอแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานอัยการสูงสุด เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ....

 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต

กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยออกเป็นร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

กระทรวงมหาดไทย เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทะเลน้อย ถนนทะเลน้อย-ท่ากะพัก ถนนทะเลน้อย-ท่าตาเทือง และท่าตาเทือง-สะพานรักษ์แสม มีความคาบเกี่ยวตำบลวังหว้า ตำบลเนินฆ้อ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาไทย - ตุรกี ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและสภาอุดมศึกษาแห่งสาธารณรัฐตุรกี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข

สศช. เสนอผลการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค กรุงเทพมหานคร - UNDP ประจำปี 2564 ความก้าวหน้าของกิจกรรมประจำปี 2565 และการขยายระยะเวลาดาเนินโครงการ 

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่  กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน พ.ร.บ.การปฏิบัติการปฏิบัติการตามความตกลง ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.2560 รวม 2 ฉบับ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าว ลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ....

สำนักงาน ก.พ. เสนอระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ.2565