การรถไฟฯ เปิดศูนย์รวมและกระจายสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ หนุนเกษตรกร

การรถไฟฯ เปิดศูนย์รวมและกระจายสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ หนุนเกษตรกร

การรถไฟฯ ร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ พร้อมเปิดเดินขบวนรถขนส่งสินค้าเกษตร ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งแก่เกษตรกร

 

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2565 นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง ศรีสำราญ และเปิดเดินขบวนรถขนส่งสินค้าเกษตรเที่ยวปฐมฤกษ์ ณ ที่หยุดรถศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยการเปิดขบวนรถขนส่งสินค้าเกษตรครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และสภาวะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาในการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร จึงมีนโยบายให้การรถไฟฯ นำระบบขนส่งสินค้าทางราง เข้ามาช่วยเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชน

โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการเปิดศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าการเกษตรทางราง พร้อมเปิดเดินขบวนรถขนส่งสินค้าเกษตรเที่ยวปฐมฤกษ์ ที่หยุดรถศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

การรถไฟฯ เปิดศูนย์รวมและกระจายสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ หนุนเกษตรกร

“ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่การรถไฟฯ เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ด้วยการปรับเปลี่ยนโหมดจากการขนส่งทางถนนมาสู่ระบบราง"

อย่างไรก็ดี การเดินรถดังกล่าวมีบริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ประกอบการขนส่งทางรางด้วยตู้สินค้าคอนเทนเนอร์เข้ามาดำเนินการ โดยได้เริ่มเที่ยวปฐมฤกษ์ในการขนส่งสินค้าเกษตร จากศูนย์กระจายสินค้าศรีสำราญ ผ่านเส้นทางรถไฟสายใต้ ไปถึงมือของผู้บริโภคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แบ่งเบาภาระค่าขนส่งแก่เกษตรกร และช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

นายเอกรัช กล่าวว่า การรถไฟฯ เชื่อมั่นว่าการนำระบบขนส่งสินค้าทางรางมาช่วยขนส่งสินค้าเกษตร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้ดียิ่งขึ้น สามารลดต้นทุน ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังสามารถเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกร ผู้ผลิต และตลาดกลางสินค้าเกษตร ไปถึงมือผู้บริโภค ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และเครือข่ายตลาดกลาง ได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา  

นอกจากนี้ จะช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกมาจำนวนมาก ไม่ให้เกิดปัญหาล้นตลาดได้ อีกทั้งจะช่วยเพิ่มโอกาสการขนส่งสินค้าทางรางของไทย ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคตอันใกล้จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนร้อยละ 1.9  ตลอดจนช่วยเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ อีกด้วย 

การรถไฟฯ เปิดศูนย์รวมและกระจายสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ หนุนเกษตรกร

นอกจากความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ในการเปิดเดินขบวนรถขนส่งสินค้าเกษตรครั้งนี้ การรถไฟฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีหนองคาย และ CY สถานีนาทา รวมถึง CY ในทุกภูมิภาค ตลอดจนการลงทุนโครงการรถไฟทางคู่ รถไฟเส้นทางสายใหม่ ที่จะมีการเพิ่มขบวนรถสินค้า ทั้งรถจักร และรถพ่วง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ ที่สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ท้ายนี้ การรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางราง เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารและสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจราจร การประหยัดเชื้อเพลิง การลดมลพิษ ลดอุบัติเหตุ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของไทยให้สามารถแข่งขันทัดเทียมกับอาณาประเทศ และ พร้อมยืนเคียงข้าง ทำหน้าที่ดูแลประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

การรถไฟฯ เปิดศูนย์รวมและกระจายสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ หนุนเกษตรกร