‘ประยุทธ์’ ประชุม ‘บอร์ด AI’ นัดแรก ตั้งเป้าดันมูลค่า 'AI' ไทยแตะ 5 หมื่นล้าน

‘ประยุทธ์’ ประชุม ‘บอร์ด AI’ นัดแรก  ตั้งเป้าดันมูลค่า 'AI' ไทยแตะ 5 หมื่นล้าน

นายกฯประชุมบอร์ด AI แห่งชาติครั้งแรก ชูความร่วมมือรัฐ/เอกชน สั่ง อว.ผนึกเอกชนเร่งสร้างกำลังคน AI ให้ได้ 3 หมื่นคนต่อปีภายในปี 2570 รองรับหลายอุตสาหกรรมที่ใช้ AI มากขึ้น  เพิ่มการลงทุน AI ของประเทศ 10% ต่อปี สร้างนวัตกรรมจาก AI ที่เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท

วานนี้ (8 ธ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (National AI Committee) ครั้งที่ 1/2565 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายศุภชัย เจียรวนนท์  ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นทั้งในแง่การทำงานของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการยกระดับอุตสาหกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการทำให้เศรษฐกิจไปถึงการเป็น Next Generation Growth ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ สิ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา AI ของประเทศภาครัฐจำเป็นต้องทำในเรื่องการพัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของประเทศให้รองรับการพัฒนา AI โดยขณะนี้ในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคการพัฒนา AI ของเอกชนก็ได้มีการแก้ไขไปบ้างแล้ว และกฎหมายใหม่ที่จะควบคุมจนขัดขวางการสร้างสรรค์และพัฒนาในเรื่องนี้ก็ยังไม่ควรที่จะออกมาเพื่อให้การทำงานและพัฒนาในอุตสาหกรรม AI ของไทยสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

อีกส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือการพัฒนากำลังคนด้าน AI ที่ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ของประเทศ ซึ่งขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นหน่วยงานหลักในการทำงานในเรื่องนี้โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนในการทำงานในเรื่องนี้ร่วมกัน ซึ่งต้องมีระบบการรับรองคุณวุฒิที่เป็นมาตรฐานของสาขาวิชาชีพนี้ด้วย โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการด้านต่างๆทุกๆ 6 เดือน

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ  DGA กล่าวว่าในการประชุมในวันนี้ได้ให้หารือกันถึง แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2565  - 2570 โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับและให้ความสำคัญกับ 2 ประเด็น คือการเพิ่มกำลังคนด้าน AI ของประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยภายในปี 2570 ประเทศไทยจะต้องผลิตบุคลากรด้าน AI ได้ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นคน โดยในจำนวนนี้จะมีผู้ที่มีทักษะ AI ระดับสูงอยู่ด้วย 200 – 300 คน

นอกจากนั้นตามแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ฉบับนี้ ได้กำหนดผลลัพธ์ความสำเร็จในการพัฒนา AI ของประเทศไว้อีก 4 ประเด็น ได้แก่

1.การสร้างเครือข่ายเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พัฒนาศูนย์การเชื่อมโยงข้อมูล และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระดับประเทศที่ช่วยให้การประมวลผล และคำนวณขั้นสูง โดยเป้าหมายนี้จะนำไปสู่การลงทุน AI ของประเทศเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี

2.การวิจัยพัฒนานวัตกรรม AI โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่กลุ่มสาขาเป้าหมายสำคัญของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน (Core Tech) และการวิจัยเพื่อการสนับสนุนแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยต้องเกิดนวัตกรรมไม่ต่ำกว่า 100 นวัตกรรม และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท

3.ส่งเสริมธุรกิจ และการใช้ AI โดยส่งเสริมการใช้ AI ในภาครัฐ ส่งเสริมการใช้ AI ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง AI สู่การใช้งาน และพัฒนากลไก และSandbox เพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ และ AI สตาร์ทอัพ โดยต้องทำให้หน่วยงาน 600 หน่วยงานที่ใช้นวัตกรรม AI

และ 4.จริยธรรม และกฎระเบียบ AI โดยพัฒนาข้อกำหนดกฎหมาย มาตรฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ AI ของประเทศ สื่อสารและสร้างการรับรู้ด้านจริยธรรม AI โดยมีตัวชี้วัดคือ มีประชาชนไม่น้อยกว่า 6 แสนคนที่ มีความตระหนักในเรื่องด้านจริยธรรม AI เป็นต้น