รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (1 ธันวาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (1 ธันวาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2500-2600 ปลายข้าวหอมมะลิ (65/66) 1400 ข้าวขาว 5% 1450-1460 ปลายข้าวเหนียว 65/66 1850-1900

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (1 ธันวาคม 2565)