แนะรัฐดันอาหารไทยเป็น Soft Power จริงจัง

สวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "อาหารไทย เอกลักษณ์ไทย" โดยถามว่าประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไร จึงจะรักษาเอกลักษณ์ของอาหารไทยไว้ได้

 

สวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "อาหารไทย เอกลักษณ์ไทย" โดยถามว่าประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไร จึงจะรักษาเอกลักษณ์ของอาหารไทยไว้ได้ พบว่า อันดับ 1 ภาครัฐส่งเสริมอย่างจริงจัง ผลักดันเป็น Soft power 88.85% อันดับ 2 ปลูกฝังให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ และสานต่อ 82.50% อันดับ 3 ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยกันรักษารากเหง้า เอกลักษณ์ของอาหารไทย 77.31% และคิดว่าการประชุม APEC 2022 จะช่วยส่งเสริม "อาหารไทยเอกลักษณ์ไทย" ไปสู่สายตาชาวต่างชาติได้ค่อนข้างมาก 51.44% มากที่สุด 29.79% ค่อนข้างน้อย 17.43% น้อยที่สุด 1.34%

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์