ตามคาด "โออาร์" ตั้ง "ดิษทัต ปันยารชุน" นั่งซีอีโอ

ตามคาด "โออาร์" ตั้ง "ดิษทัต ปันยารชุน" นั่งซีอีโอ

เป็นไปตามคาด คณะกรรมการ "โออาร์" ลงมติแต่งตั้ง "ดิษทัต ปันยารชุน" นั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) โดยกระทรวงคลังเห็นชอบค่าตอบแทนแล้ว

นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในการประชุมนัดพิเศษ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2565 และ การประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอชื่อ และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท

โดยบัดนี้ กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นชอบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ตามที่กล่าวมาแล้ว

บริษัทจะดำเนินการลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และดำเนินกระบวนการแต่งตั้ง นายดิษทัต ปันยารชุน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายดิษทัต ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2563-ปัจจุบัน พ่วงด้วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2561-ปัจจุบัน เป็นกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2561-ปัจจุบัน และยังเป็นประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด (PTTT) ตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบันด้วย

มีประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา 2559-2564 เป็นประธานกรรมการ บริษัท PTT International Trading London Ltd., 2561-2563 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), 2559-2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ในช่วงปี 2554-2561 ประธานกรรมการ บริษัท PTT International Trading DMCC, 2558-2559 ผู้จัดการฝ่ายรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), 2555-2558 ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด