บอร์ด 'โออาร์' ลงมติตั้ง 'ดิษทัต ปันยารชุน' นั่งตำแหน่งซีอีโอ

บอร์ด 'โออาร์' ลงมติตั้ง 'ดิษทัต ปันยารชุน' นั่งตำแหน่งซีอีโอ

คณะกรรมการ 'โออาร์' ลงมติแต่งตั้ง 'ดิษทัต ปันยารชุน' นั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกระทรวงคลังเห็นชอบค่าตอบแทนแล้ว

วิศาล ชวลิตานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในการประชุมนัดพิเศษ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2565 และ การประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอชื่อ และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท

โดยบัดนี้ กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นชอบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ตามที่กล่าวมาแล้ว

บริษัทจะดำเนินการลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และดำเนินกระบวนการแต่งตั้ง นายดิษทัต ปันยารชุน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต่อไป