เปิดแฟ้ม ครม.22 พ.ย.นายกฯรายงานผลสำเร็จเอเปค คลังทบทวนซอฟต์โลน - ถกงบฯ67

เปิดแฟ้ม ครม.22 พ.ย.นายกฯรายงานผลสำเร็จเอเปค  คลังทบทวนซอฟต์โลน - ถกงบฯ67

จับตา ครม.วันนี้ นายกฯสรุปผลสำเร็จเอเปค ให้ ครม.รับทาาบ จะตาสัญญาณการเมือง หลังกระแสข่าวนายกฯใกล้ไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ คลังเสนอทบทวนซอฟต์โลนช่วยภาคท่องเที่ยว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 22 พ.ย. 65 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในการประชุม ครม.ครั้งนี้รายงานผลการจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค 2022 ที่ประเทศไทยเพิ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

ขณะที่ต้องงจับตาประเด็นทางการเมืองว่าจะมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม.วันนี้หรือไม่ หลังมีกระแสข่าวมาตลอดวานนี้ว่านายกรัฐมนตรีจะไปเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ 

 

สำหรับวาระการประชุม ครม.มีวาระน่าสนใจหลายวาระ ได้แก่ วาระเพื่อพิจารณา  กระทรวงการคลัง เสนอ ทบทวนมติ ครม. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – open ธุรกิจโรงแรมและ Supply chain ของโรงแรม


กระทรวงมหาดไทย เสนอ ปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3) และโครงการพัฒนาระบบส่งและ จำหน่ายระยะที่ 1 


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2580) และเสนอผลการดำเนินการปรับปรุงผืนที่แนวเขตที่ดินของรัฐบูรณาการาตรา 1:4000 (One map ) ของพื้นที่กลุ่ม 2 จำนวน 11 จังหวัด 


กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ การแก้ไขสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการขอความเห็นชอบให้ไทยร่วมรับรองข้อมตเรื่อง " Investing in the core Structure of I0M ขององค์การระหว่างประเทศการโยกย้ายถิ่น
ฐาน และการยืนยันข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น...

กระทรวงทรัพยากรฯเสนอเอกสารผนวกท้ายตราสารเพื่อเสริมส้ร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
EANET [ Text for the supplementary Document (ANNEX) to the instrument for the Strengthening the EANET

สทนช.เสนอขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 29 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 27

สำนักงบอกเสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา(ฉบับที่...)พ.ศ...และร่างพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม 4 ฉบับ

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เสนอ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ กรอบท่าทีไทยและเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ 7 (The seventh session of the Committee on Environmentand Development:CED7) ระดับรัฐมนตรี 

วาระเพื่อทราบ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานความคืบหน้าการดาเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ละการขยายระยะเวลาบาดาเนิน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจBCG


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครงั้ที่3/2565


กระทรวงอุตสาหกรรม รายงาน ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันสูงสุดเกิน 5 ลิตร แต่ไม่เกิน 12 ลิตร หรือเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันไม่เกินท่วมที่มีความดันไม่เกิน 50 กิโลปาสกาล และผลคูณของความดันกับปริมาตรเป็นลิตรไม่ เกิน200 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.. เป็นต้น