รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (4 ตุลาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (4 ตุลาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 3000-3160 ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) 1480-1500 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2100 ข้าวขาว 5% 1470-1500

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (4 ตุลาคม 2565)