รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (3 ตุลาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (3 ตุลาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 3000-3160 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2100 ข้าวขาว 5% 1470-1500 ปลายข้าวเหนียว 64/65 1700-1800

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (3 ตุลาคม 2565)