‘ประวิตร’ ตั้ง ‘กอบศักดิ์’ นั่งประธาน’บอร์ด สสว.’ ขับเคลื่อนนโยบาย SMEs

‘ประวิตร’ ตั้ง ‘กอบศักดิ์’ นั่งประธาน’บอร์ด สสว.’ ขับเคลื่อนนโยบาย SMEs

“ประวิตร”นั่งประชุมบอร์ด สสว. ตั้ง กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานบอร์ด ไฟเขียวงบฯปี 66 กว่า 692 ล้านบาท พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงาน เร่งส่งเสริมเอสเอ็มอี ให้เอสเอ็มอีอยู่รอด เติบโตได้อย่างยั่งยืน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ด สสว.) ครั้งที่ 3/2565 ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันนี้ (23 กันยายน 2565) ซึ่งมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 

1. รับทราบการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 692.0052 ล้านบาท ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการรับและเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2544 หมวด 6 การงบประมาณ ข้อ 30 กำหนดว่า “ถ้างบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับปีใดออกไม่ทัน ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน” ในกรณีที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ ไม่สามารถประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบงบประมาณปี 2566 ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 2566

2. เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้

1) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานกรรมการ
2) นายวิชิต นันทวรวัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

3) นายภูวดิท ปรีชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

4) ว่าที่ร้อยตรี เอนก นุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

5) นายอภิชิต ประสพรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7) นายสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8) นายโอฬาร ศุกลวณิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่มีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป และให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเบี้ยประชุมตามที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ กำหนด โดย สสว.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 ของบุคคลทั้ง 8 รายแล้ว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เห็นชอบแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ 1/2564 ดังนี้ จากเดิม

“2. นายโอฬาร วีระนนท์ อนุกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” แก้ไขเป็น

“2. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อนุกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่มีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป

4. เห็นชอบแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ 1/2561 ดังนี้ จากเดิม “1.3 นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ อนุกรรมการ” แก้ไขเป็น “1.3 นายพสุ โลหารชุน อนุกรรมการ” ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่มีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป

“รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงาน เร่งดำเนินการส่งเสริมเอสเอ็มอี เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน” น.ส.ไตรศุลี กล่าว.