กยท. เคาะ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ4 อีก 1.6 หมื่นล้านบาท

กยท. เคาะ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ4 อีก 1.6 หมื่นล้านบาท

ราคาสินค้าเกษตรที่มีความผันผวน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน รัฐบาลจึงดำเนินโครงการประกันรายได้ มาตั้งแต่ปี 2562 โดยเลือกปฏิบัติในพืช 5 ชนิด คือ ข้าว ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นการจ่ายส่วนต่างของราคาประกันและราคาตลาด

ในส่วนของยางพารา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)   ได้ดำเนินโครงการมาแล้ว  3 ระยะ วงเงินรวม 33,945.52  และอยู่ระหว่างจะเสนอประกันรายได้ในระยะที่ 4   ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำรงอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  กล่าวว่า  ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด 19 นั้นปริมาณการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นทวีคูณ ทำให้ราคาที่เกษตรกรได้รับปรับขึ้นตามไปด้วย  ปัจจุบันที่เงินบาทอ่อนค่า ยิ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกยางพาราให้เพิ่มขึ้น

 

กยท. เคาะ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ4 อีก 1.6 หมื่นล้านบาท กยท. เคาะ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ4 อีก 1.6 หมื่นล้านบาท

แต่การส่งออกยางพารายังมีปัจจัยลบที่เป็นปัญหาและส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรได้รับมีความผันผวน เนื่องจาก  ผู้ประกอบการที่สั่งซื้อยางพาราก่อนหน้านี้จำนวนมาก ตัดสินใจทิ้งออเดอร์ซื้อล่วงหน้า โดยยอมเสียค่าปรับ เพราะความต้องการในตลาดปลายทางลดลง เป็นผลมาจากยอดขายรถยนต์ทั่วโลกลดลง โดยเฉพาะจีน ที่ยอดขายในเดือนพ.ค.2565 ลดลง 12.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเพื่อ

 ทำให้ราคายางพาราปัจจุบันปรับตัวลดลง  23% จากปลายไตรมาส 2( 30 มิ.ย.2565 )โดยราคายางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ราคา 48.58 บาท/กิโลกรัม(กก.) น้ำยางสด ราคา 45.50 บาท/กก. ลดลงจากราคา 59.78 บาท/กก.

 

 

 

กยท. อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล เพื่อเสนอให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณา ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน เฟส 4 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน คาดว่าจะใช้งบดำเนินการทั้งสิ้น  1.6 หมื่นล้านบาท  เป็นรองรับและจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีกรณีหากมีปัญหาเกิดขึ้น”    

                โดยเกณฑ์การชดเชยยางพาราต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป เปิดกรีดแล้ว ชดเชยให้รายละไม่เกิน 25 ไร่ เวลาประกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีประกันที่ ราคา 60 บาท/กก. น้ำยางสด (DRC 100%) ราคาประกัน 57 บาท/กก. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคาประกัน 23 บาท/กก. แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าระหว่างเจ้าของสวนและคนกรีด สัดส่วน 60% ต่อ 40% ของรายได้ทั้งหมด

 

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน ที่ผ่านมาดำเนินการมาแล้ว 3 ระยะ(เฟส) ใช้เงินรวมทั้งสิ้น รวม 33,945.52 ล้านบาท แบ่งเป็น

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน เฟส 1 ดำเนินการเมื่อ 1 ต.ค.2562-มี.ค.2563 โครงการของบประมาณ 26,682.76 ล้านบาท งบที่ใช้จริง 24,172.44 ล้านบาท

ชนิดยาง

รายได้จากการขายยาง

รับจากโครงการฯ

  รวม

ยางแผ่นดิบ

118,860

61,040

179,900

น้ำยางสด (DRC 100%)

115,400

55,600

171,000

ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)

97,080

40,920

138,000

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน เฟส 2 ดำเนินการเมื่อ 1 ต.ค.2563-มี.ค.2564 โครงการของบประมาณ 10,042.82 ล้านบาท งบที่ใช้จริง 7,453.49 ล้านบาท

ชนิดยาง

รายได้จากการขายยาง

รับจากโครงการฯ

 รวม

ยางแผ่นดิบ

178,825

3,610

182,435

น้ำยางสด (DRC 100%)

159,900

14,770

174,670

ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)

125,340

13,500

138,840

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน เฟส 3 ดำเนินการเมื่อ 1 ต.ค.2564-มี.ค.2565 โครงการของบประมาณ 10,065.688 ล้านบาท งบที่ใช้จริง 2,319.59 ล้านบาท

ชดเชยรอบเดือนตุลาคม 2564 รวมจ่าย 709.103 ล้านบาท

ชนิดยาง

ราคายางประกัน (บาท/กก.)

ราคากลางอ้างอิง (บาท/กก.)

ส่วนต่าง

เงินค่าประกันสูงสุดต่อราย

ยางแผ่นดิบ

60

52.33

7.67

3,835

น้ำยางสด

57

51.05

5.95

2,975

ยางก้อนถ้วย

23

24.16

ราคายางสูงกว่าราคาประกันรายได้

ชดเชยรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 รวมจ่าย 679.582 ล้านบาท 

 

ชนิดยาง

ราคายางประกัน (บาท/กก.)

ราคากลางอ้างอิง (บาท/กก.)

ส่วนต่าง

เงินค่าประกันสูงสุดต่อราย

ยางแผ่นดิบ

60

54.85

5.15

2,575

น้ำยางสด

57

51.03

5.97

2,985

ยางก้อนถ้วย

23

23.18

ราคายางสูงกว่าราคาประกันรายได้

 ชดเชยรอบเดือนธันวาคม 2564 รวมจ่าย 539.27 ล้านบาท

ชนิดยาง

ราคายางประกัน (บาท/กก.)

ราคากลางอ้างอิง (บาท/กก.)

ส่วนต่าง

เงินค่าประกันสูงสุดต่อราย

ยางแผ่นดิบ

60

54.96

5.04

2,520

น้ำยางสด

57

52.64

3.36

1,680

ยางก้อนถ้วย

23

23.53

ราคายางสูงกว่าราคาประกันรายได้

 ชดเชยรอบเดือนมกราคม 2565 รวมจ่าย 484.106 ล้านบาท

ชนิดยาง

ราคายางประกัน (บาท/กก.)

ราคากลางอ้างอิง (บาท/กก.)

ส่วนต่าง

เงินค่าประกันสูงสุดต่อราย

ยางแผ่นดิบ

60

54.15

5.85

3,833.50

น้ำยางสด

57

53.64

3.36

2,975.22

ยางก้อนถ้วย

23

23.53

ราคายางสูงกว่าราคาประกันรายได้

ชดเชยรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ชนิดยาง

ราคายางประกัน (บาท/กก.)

ราคากลางอ้างอิง (บาท/กก.)

ส่วนต่าง

เงินค่าประกันสูงสุดต่อราย

ยางแผ่นดิบ

60

60.58

ราคายางสูงกว่าราคาประกันรายได้

น้ำยางสด

57

61.08

ราคายางสูงกว่าราคาประกันรายได้

ยางก้อนถ้วย

23

26.52

ราคายางสูงกว่าราคาประกันรายได้

 ชดเชยรอบเดือนมีนาคม 2565

ชนิดยาง

ราคายางประกัน (บาท/กก.)

ราคากลางอ้างอิง (บาท/กก.)

ส่วนต่าง

เงินค่าประกันสูงสุดต่อราย

ยางแผ่นดิบ

60

64.16

ราคายางสูงกว่าราคาประกันรายได้

น้ำยางสด

57

66.20

ราคายางสูงกว่าราคาประกันรายได้

ยางก้อนถ้วย

23

24.90

ราคายางสูงกว่าราคาประกันรายได้