ตรวจสอบเงิน ”ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 9 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

ตรวจสอบเงิน ”ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 9 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์ม งวด 9 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน” พาณิชย์เคาะไม่จ่ายชดเชย หลังราคาปาล์มพุ่งแรงเกินราคาเป้าหมาย

ติดตามความคืบหน้า กรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 – 65 งบประมาณ 7,660 ล้านบาท โดยได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  ปี 64 – 65 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมันงวดที่ 8 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น ซึ่ง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รายงานต่อเนื่อง

ล่าสุด กรมการค้าภายใน เผยแพร่ประกาศ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 – 65 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมันงวดที่ 9 

  ตรวจสอบเงิน ”ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 9 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 – 65 หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" ได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดราคาตลาดอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างของการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนำ้มัน ช่วงระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2565 - 8 พฤษภาคม 2565 

 

สำหรับ ผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ำมันร้อยละ 18) กิโลกรัมละ 10.37 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท จึงไม่มีส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" กับราคาตลาดอ้างอิงที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต้องจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน สำหรับงวดที่ 9 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ตรวจสอบเงิน ”ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 9 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

ที่มา : กรมการค้าภายใน