ม.เกริก เปิด วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ

ม.เกริก  เปิด วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดตัว วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ พร้อมผลิตบุคลากรคุณภาพเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับโลกมุสลิม

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธี เปิด วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ของมหาวิทยาลัยเกริก  และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการศึกษาของมุสลิมไทยต่อการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในโลกมุสลิม”  ว่า  

 เป้าหมายสำคัญของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับโลกมุสลิมที่มีไม่ต่ำกว่า 1.9 พันล้านคน ถ้าไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริง การทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จก็จะเป็นไปได้ยาก เมื่อการเปลี่ยนผ่านในโลกทุกวันนี้เข้าสู่การเปลี่ยนผ่านอำนาจแบบหลายขั้ว กลุ่มประเทศมุสลิม

ม.เกริก  เปิด วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ม.เกริก  เปิด วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ

จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญต่อการค้าการลงทุนและการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเราควรเตรียมทรัพยากรของเราให้มีความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะใช้องค์ความรู้มาขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันเพื่อให้สามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันได้มากขึ้น

ด้าน ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี กล่าวว่า คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพอย่างเป็นทางการขึ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการบริหารธุรกิจอิสลาม เป็นวิทยาลัยธุรกิจอิสลามชั้นนำในประเทศไทย (Leading Islamic Business College in Thailand)

 

และเป็นวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาอุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม และการจัดการบริหารฮัจย์และอุมเราะห์ ท่านอธิการบดี ยังได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกริกมีความภาคภูมิใจต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีความหลากหลาย มีความโดดเด่นทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และมีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพขับเคลื่อนในภาษาอาหรับ

ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการเชื่อมโยงสังคมไทยกับสังคมมุสลิมทั่วโลกที่กำลังเติบโตในทุกมิติ ทั้งภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม และการจัดการฮัจย์และอุมเราะห์

 

 ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ กล่าวว่า ความสำคัญว่าวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพแห่งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจอิสลาม และเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านบริหารธุรกิจอิสลามชั้นนำของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบีย และกลุ่มประเทศมุสลิมทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น

นอกจากนี้การกลับมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในระดับที่ดีขึ้นนั้น ส่งผลต่อโอกาสและประตูทางการค้าให้กับนักลงทุนและ กลุ่ม SMEs ในการแสวงหาช่องทางการทำธุรกิจและหุ้นส่วนทางการค้า รวมถึงการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอื่น ๆมากยิ่งขึ้น

 ซึ่งปัจจุบัน ในส่วนของวิทยาลัยนาชาติอิสลามกรุงเทพ มีนักศึกษาไทยและต่างชาติ (มุวัลลัด) รวมแล้วกว่า 200 คน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรสำคัญ ๆ หลายแห่ง อาทิ สำนักจุฬาราชมนตรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สหกรณ์อิสลาม สถาบันการศึกษา มูลนิธิด้านการศึกษาและเยาวชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพจึงถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย

โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและส่วนอื่น ๆ ของประเทศ เพราะในหลักสูตรการเรียนการสอนมีความหลากหลายของสาขาวิชาที่กำเนิดขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับแนวทางในการทำงานของผู้เรียนและตามความต้องการของกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานเข้ามาศึกษา อาทิ

วิชาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม และการบริหารจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ ซึงมีหลายท่านจบการศึกษามาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย คูเวต กาตาร์ โมร็อกโก อียิปต์ และอินเดีย และ มีประสบการณ์ตรงในสาขาที่เกี่ยวข้อง