“รัฐสภา” รับทราบ “แผนพัฒนาฯฉบับ 13” เตรียมประกาศใช้ 1 ต.ค.ปีนี้

“รัฐสภา” รับทราบ “แผนพัฒนาฯฉบับ 13” เตรียมประกาศใช้ 1 ต.ค.ปีนี้

รัฐสภารับทราบแผนฯ 13 ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ 1 ต.ค. 65 สภาพัฒน์พร้อมจัดประชุมประจำปี 2565 เตรียมขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ

นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า รัฐสภาได้มีมติรับทราบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ต่อไป

เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงกำหนดจัดประชุมประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ “พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวไปด้วยกัน” ในวันที่ 23กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ต้องการจะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

พร้อมกับยกระดับขีดความสามารถเพื่อสร้างสรรค์โอกาสจากบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีสังคมก้าวหน้า และเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นภาพอนาคตที่ทุกคนอยากเห็นและอยากให้เกิดขึ้น สะท้อนผ่านแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ตลอดจนเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาเป็นส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ไปด้วยกัน ซึ่งทุกคนสามารถติดตามการประชุมดังกล่าวได้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ สศช.

ในส่วนของกิจกรรมของการประชุม เริ่มด้วยการนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างอนาคตไทย” จากนั้นเป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยนายกรัฐมนตรี การกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดยศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนั้นเป็นการนำเสนอสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ และการเสวนาในหัวข้อ “พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวไปด้วยกัน” 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมอภิปราย ได้แก่ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่ม บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการสวนสามพราน นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการและเลขานุการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสศช. ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

​สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการประชุมได้ทางเว็บไซต์ www.nesdc.go.th Facebook Page สภาพัฒน์และติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live และ YouTube Live “สภาพัฒน์” ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.