สอน. จับมือ สยามคูโบต้า ยกระดับไร่อ้อยสู่สมาร์ทฟาร์มมิง นำร่องพื้นที่ 33 ไร่

สอน. จับมือ สยามคูโบต้า ยกระดับไร่อ้อยสู่สมาร์ทฟาร์มมิง นำร่องพื้นที่ 33 ไร่

สอน. เอ็มโอยู สยามคูโบต้า พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตอ้อยและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร นำร่องแปลงสาธิต 33 ไร่ ก่อนขยายผลทั่วประเทศ หวังยกระดับกระบวนการผลิตอ้อยแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า สอน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตอ้อยและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการบริหารจัดการไร่อ้อย เพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยมุ่งสู่สมาร์ทฟาร์มมิง 

โดย สอน. ได้ร่วมมือกับสยามคูโบต้าในการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตอ้อย ภายใต้การนำของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้ง 4 ภาค ครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อย 33 ไร่ ดังนี้ เขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 8 ไร่ เขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10 ไร่ เขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 6 ไร่ เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ไร่ เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ไร่ และเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 ไร่
 

โดยจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นต้นแบบในการทำสมาร์ทฟาร์มมิง ก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ปลูกอ้อยอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งทาง สอน. หวังยกระดับกระบวนการผลิตอ้อยแบบครบวงจรและพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ในปี 2562สยามคูโบต้าและสอน. ได้เคยลงนามความร่วมมือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีปลอดการเผา (Zero Burn) ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบครบวงจร 

 

โดยสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ สยามคูโบต้าพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตอ้อยและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ในการดำเนินงาน วิจัย พัฒนา รวมทั้งการสาธิตเพื่อการผลิตอ้อย ตลอดจนสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรในด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนศักยภาพของเกษตรกร และภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ