รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (18 สิงหาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (18 สิงหาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2750-3000 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1850 ข้าวขาว 5% 1370-1400 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1400-1410

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (18 สิงหาคม 2565)