ดีบุก เมตริกตันละ 883,060.00 สังกะสี เมตริกตันละ 129,660.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 883,060.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 129,660.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 883,060.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 129,660.00