เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ธอส. ยอดฝากเต็มวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทแล้ว

เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ธอส. ยอดฝากเต็มวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทแล้ว

เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ธอส. ยอดฝากเต็มวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทแล้ว กรณีฝากครบกำหนดจะได้รับผลตอบแทนรวม 2.35%ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งให้ทราบว่า เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ของ ธอส. ที่เริ่มให้ลูกค้าเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ล่าสุด ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 มีลูกค้าประชาชนให้ความสนใจเปิดบัญชีจำนวนมากจนทำให้มียอดฝากเต็มกรอบวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท แล้ว 

ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันแม่ของ ธอส. ในครั้งนี้ ซึ่งให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี ระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 

โดยไม่มีการถอนเงินฝาก และผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ 2.35% ต่อปี

ทั้งนี้ ธอส. จะนำเงินฝากที่ได้รับไปจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างโอกาสในการทำให้คนไทยมีบ้านตามนโยบายของรัฐบาลได้ง่ายขึ้นต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์