บลจ.บัวหลวง ชูลงทุนบอนด์ภาครัฐ ส่งกองใหม่ บัวหลวงธนรัฐ 1/22 IPO 17 – 19 ส.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง ชูลงทุนบอนด์ภาครัฐ  ส่งกองใหม่ บัวหลวงธนรัฐ 1/22  IPO 17 – 19 ส.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง เปิดตัว กองทุนรวม "บัวหลวงธนรัฐ 1/22” หรือ Bualuang Thanarat 1/22 มูลค่ากองทุนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 0.70% ต่อปี เสนอขาย IPO 17 – 19 ส.ค.นี้ ยอดจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท 

รายงานข่าวจาก บลจ.บัวหลวง หรือ BBLAM เปิดเผยว่า  BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวม "บัวหลวงธนรัฐ 1/22" หรือ Bualuang Thanarat 1/22  (B1/22) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 0.70% ต่อปี ขนาดโครงการ 3,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท 

บลจ.บัวหลวง ชูลงทุนบอนด์ภาครัฐ  ส่งกองใหม่ บัวหลวงธนรัฐ 1/22  IPO 17 – 19 ส.ค.นี้

 

สำหรับ บัวหลวงธนรัฐ 1/22 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งกองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน และหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น การทำธุรกรรมการซื้อตราสารหนี้ภาครัฐกับสถาบันการเงิน โดยมีสัญญาที่จะขายคืนตราสารหนี้ดังกล่าว ตามวันที่กำหนดในสัญญา

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ณ วันที่ลงทุนเท่านั้น


สำหรับ   B1/22   ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน     กองทุนนี้จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยการลดจำนวนหน่วย และใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  โดยผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี  (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า  เมื่อกองเทอมฟันด์ครบอายุให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี  (B-TNTV)  หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์