TQM เครื่องมือในการบริหารองค์กร - ใช้กันอยู่ไหม?

TQM เครื่องมือในการบริหารองค์กร - ใช้กันอยู่ไหม?

ในโลกการบริหาร องค์กรมีการนำเครื่องมือในการบริหาร (Management Tools) ต่างๆ มาใช้อย่างสม่ำเสมอ ข้อดีคือช่วยให้บริหารองค์กรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันถ้าใช้ไม่ถูกก็เป็นภาระให้กับองค์กรได้เช่นเดียวกัน

คำว่าเครื่องมือในการบริหารเป็นคำที่กว้าง และครอบคลุมถึงแนวคิด หลักการ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ผู้บริหารสามารถเลือกที่จะมาช่วยในการบริหารองค์กร ตั้งแต่เครื่องมือยุคคลาสสิคอย่างเช่น

TQM (Total Quality Management) หรือ การวางแผนกลยุทธ์ หรือ การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า หรือ การทำ Benchmarking เป็นต้น จนกระทั่งถึงแนวคิดใหม่ๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ESG หรือ AI และ Machine Learning หรือ OKR เป็นต้น

ถ้าสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กร เครื่องมือเหล่านี้ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ช่วยผู้บริหารในการบริหารได้

แต่ขณะเดียวกัน ถ้าเพียงแค่หยิบมาใช้ตามกระแสนิยม ขาดการประยุกต์ให้เข้ากับองค์กร และขาดการทำความเข้าใจ ก็จะกลายเป็นภาระของทั้งตัวองค์กรและพนักงานได้

บริษัท Bain & Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชั้นนำของโลกได้มีการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปีถึงการนำเครื่องมือในการบริหารมาใช้ในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

เมื่อต้นปีนี้ก็ได้ออกอันดับเครื่องมือทางการบริหารที่ใช้กันมากที่สุดทั่วโลก 25 ตัว โดยสามารถแยกตามด้านต่างๆ ได้ดังนี้

ด้านกลยุทธ์ - 1. Balanced Scorecard (BSC) 2. Corporate Venture Capital (CVC) 3. Dynamic Strategic Planning and Budgeting 4. Objectives and Key Results (OKR) 5. Scenario Analysis and Contingency Planning 6. Stakeholder Strategies

TQM เครื่องมือในการบริหารองค์กร - ใช้กันอยู่ไหม?

ด้านการดำเนินงาน - 7. Business Process Reengineering 8.  Complexity Reduction 9. Lean Six Sigma 10. Supply Chain Management 11. Total Quality Management (TQM) 12. Zero-Based Budgeting

ด้านคนและองค์กร - 13. Change Management 14. Employee Engagement Systems 15. Flexible Work Models 16. Purpose Mission and Vision Statement

ด้านดิจิทัลและนวัตกรรม - 17. Agile Management 18. AI and Machine Learning 19. Customer Experience Management 20. Design Thinking 21. Digital Transformation 22. Web3 and Blockchain

ด้านความยั่งยืน - 23. Decarbonization 24. DEI Programs (Diversity, Equity, Inclusion) 25. ESG Programs

เครื่องมือหลายตัวก็เกิดขึ้นจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป อย่างเช่น Flexible Work Model ที่เป็นผลมาจากช่วงโควิดและทำให้พนักงานสามารถเลือกรูปแบบและลักษณะในการทำงานได้

หรือ Dynamic Strategic Planning and Budgeting ที่เป็นการวางแผนกลยุทธ์ในลักษณะที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สามารถจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนการวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณแบบเดิม ที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะจัดทำเป็นรายปีหรือ 3 ปี และขาดความยืดหยุ่น

TQM เครื่องมือในการบริหารองค์กร - ใช้กันอยู่ไหม?

ขณะเดียวกันหลายเครื่องมือก็ยังเป็นเครื่องมือคลาสสิคที่มีการใช้งานกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นสิบๆ ไป ไม่ว่าจะเป็น Change Management, Reengineering, TQM, Balanced Scorecard

แสดงให้เห็นว่าแนวคิดและเครื่องมือเหล่านี้ก็ใช้กันจนฝังรากเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรไปแล้ว

จากการสำรวจองทาง Bain ยังพบว่าองค์กรต่างทั่วโลกมีการใช้ปริมาณเครื่องมือที่ลดน้อยลงจากอดีต เช่น จากการสำรวจในปี 1993 พบว่าร้อยละ 72 ขององค์กรที่สำรวจมีการใช้ TQM แต่พอมาล่าสุดมีจำนวนแค่ครึ่งหนึ่งของตัวเลขเดิมเท่านั้นที่ใช้ TQM แต่ความพึงพอใจกลับเพิ่มขึ้นจาก 3.78 เป็น 4.29

แสดงให้เห็นว่า เมื่อเวลาผ่านไป ผู้บริหารมีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ มากขึ้น ก็จะไม่ทำทุกอย่างตามกระแส แต่จะเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับองค์กร และเมื่อใช้แล้วก็ได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจ

เมื่อหันกลับมาดูองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย จากเท่าที่ได้มีโอกาสพบเจอก็จะใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับของ Bain มีเพียงบางเครื่องมือเช่น DEI ที่ไม่ค่อยได้เห็นเนื่องจากสถานการณ์ของไทยที่แตกต่างออกไป

ส่วนเครื่องมืออื่นก็ไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กรอื่นทั่วโลก จะมีก็ปัจจัยเรื่องขนาด ความพร้อม และ ความจำเป็นของแต่ละองค์กร ที่ทำให้การใช้เครื่องมือในการบริหารแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร.