อัปเดตล่าสุด! ชง ครม. เคาะ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” ทางอากาศ 300 บาท ทางบก-น้ำ 150 บาท

อัปเดตล่าสุด! ชง ครม. เคาะ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” ทางอากาศ 300 บาท ทางบก-น้ำ 150 บาท

“พิพัฒน์” อัปเดตข้อเสนอล่าสุด เตรียมชง “ครม.” ภายในสัปดาห์หน้า พิจารณาไฟเขียวเก็บ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” เริ่มกลางปีนี้ หลังที่ประชุม “ท.ท.ช.” มีมติเห็นชอบดำเนินการจัดเก็บ “ทางอากาศยาน” อัตราคนละ 300 บาท/คน/ครั้ง ส่วน “ทางบกและทางน้ำ” อัตราคนละ 150 บาท/คน/ครั้ง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ม.ค.2566 ได้หารือถึงการประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ คือ 1.การเก็บค่าธรรมเนียมทางอากาศ และ 2.การเก็บค่าธรรมเนียมทางบกและทางน้ำ

"ที่ประชุมคุยถึงเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมฯ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ค่าเหยียบแผ่นดิน”) หลายประเด็น จนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะเสนอมติของที่ประชุม ท.ท.ช. ที่เห็นชอบการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผลประชุม ภายในสัปดาห์หน้า"

โดยจะเสนอไปพร้อมกับร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อให้ ครม.พิจารณาร่วมกัน หากไม่มีข้อทักท้วง หรือข้อสั่งการเพิ่มเติมจาก ครม. กระทรวงการท่องเที่ยวฯจะนำร่างดังกล่าวไปประกาศตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีผลบังคับใช้ได้ตามกำหนดคือประมาณกลางปี 2566

สำหรับ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางอากาศยาน มีสาระสำคัญคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยอากาศยาน ต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราคนละ 300 บาทต่อคนต่อครั้ง แต่จะยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ทารกและเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี และบุคคลอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด

โดยให้ทางสายการบินมีหน้าที่ดำเนินการ รวมทั้งจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยให้จัดเก็บรวมกับค่าโดยสาร และให้แสดงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไว้ในบัตรโดยสาร หรือเอกสารอย่างอื่น พร้อมทั้งนำส่งบัญชีรายชื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นผู้โดยสารขาเข้าก่อนจะออกเดินทางจากสนามบินประเทศต้นทาง

ส่วน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางบกและทางน้ำ มีสาระสำคัญ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยผ่านด่านช่องทางบก ช่องทางน้ำ ต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราคนละ 150 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้าเมืองโดยใช้พาสปอร์ต) โดยจะยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ผู้ที่มีบัตรผ่านแดนชั่วคราว ข้าราชการที่ต้องเดินทางเข้าออก และแรงงานที่เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ

“ขั้นตอนทั้งหมดได้ขอเป็นมติจนชัดเจนแล้วว่า ร่างกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว รอแค่ให้ ครม.รับทราบเท่านั้น แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป” นายพิพัฒน์กล่าว