Digital Insurance เทคโนโลยีทำธุรกิจประกันภัย ที่โตเร็วในสังคมดิจิทัล(จบ)

Digital Insurance เทคโนโลยีทำธุรกิจประกันภัย ที่โตเร็วในสังคมดิจิทัล(จบ)

"เอเชีย" จะเป็น "ขุมทรัพย์" ของตลาดอินชัวร์เท็คในอนาคต เนื่องจากมีจำนวนประชากรมากกว่า 4.4 พันล้านคน โดยสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นศูนย์กลางของการลงทุนอินชัวร์เทค ในปี พ.ศ. 2573

รายงานของ Forbes เปิดเผยว่าเอเชียจะเป็นขุมทรัพย์ของตลาดอินชัวร์เท็คในอนาคต เนื่องจากมีจำนวนประชากรมากกว่า 4.4 พันล้านคน โดยสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นศูนย์กลางของการลงทุนอินชัวร์เทค ในปี พ.ศ. 2573 ชนชั้นกลางในเอเชียจะมีสัดส่วนถึง 64% ของชนชั้นกลางทั่วโลก ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการความสะดวกสบาย ใช้ชีวิตประจำวันผ่านการเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ 

ผ่านสมาร์ทโฟน และคนชั้นกลางกลุ่มนี้จะเป็นผู้นำที่ผลักดันให้กระแสอินอินทชัวร์เทคเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นตลาดเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยและสตาร์ทอัพในการขยายตลาดโดยเฉพาะลูกค้าเจนวายที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

การดำเนินธุรกิจประกันภัยในรูปแบบอินชัวร์เทคของประเทศไทยขณะนี้หลายบริษัทเริ่มตื่นตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนารูปแบบของการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ได้จัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที 4 (พ.ศ. 2564-2568) เพื่อส่งเสริมให้ระบบประกันภัยไทย มีความมั่นคง ยั่งยืน และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าถึงการประกันภัยและใช้ประโยชน์ในการรองรับความเสี่ยง พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ กำหนดทิศทางการดำเนินงานปี 2565

โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการสู่ Digital Insurance เพื่อเอื้ออำนวยให้ธุรกิจประกันภัยสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มรูปแบบด้วย 5 มิติหลัก และได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย Center of Insur Tech,Thailand หรือ CIT ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันได้ขยายบทบาทสู่การเป็น One-Stop Service ตอบโจทก์ในการให้คำปรึกษาเชื่อมโยงเครือข่ายและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและรอบด้านมาตรการที่น่าสนใจคือมาตรการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Insurtech Hub และ Capacity Center ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยีการประกันภัย เพื่อมุ่งสู่การเป็น Insur Tech Hub ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนจากบริษัทประกันภัยมากขึ้น สนับสนุนให้ Starup สามารถเข้าสู่ตลาดประกันภัยได้เร็วขึ้น มาตรการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและปรับตัวให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น และ CIT ได้จัดงานประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC Insur Tech Award 2022 ภายใต้แนวคิด Awaken The New Power of Insurance มีทีมที่สนใจสมัครเข้าประกวดถึง 167 ทีม

บริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจประกันภัยในรูปแบบ Insur Tech ในประเทศไทย ได้แก่ KTBG ร่วมกับเมืองไทยประกันภัย (MTC) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัยแบบ Self service เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) ร่วมกับ ZA Tech ของจีน โดยมีแพลตฟอร์มช่วยลูกค้าเข้าถึงการซื้อได้ง่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้าในการเลือกความคุ้มครอง

บริษัททิพย์ประกันภัย ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อคืนเบี้ยประกันภัยโควิด 19 ให้ลูกค้าในรูปแบบเงินดิจิทัล หรือเรียกว่า Tip Coin และได้สร้างนวัตกรรมประกันภัยรถยนต์ รูปแบบใหม่ ION GO Ultimate Safe Drive by TIP ขับปลอดภัยให้เงินคืนตลอดปี โดยลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านแอปฯ iON GO ถ้ามีพฤติกรรมขับรถที่ดีไม่มีเคลม

ในยุคที่เรื่องของ Climate Change กำลังเป็นภัยคุกคามในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก ธุรกิจประกันภัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการจะต้องวางแผนในการดำเนินธุรกิจ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่อง Digital ที่จะช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เรื่องของ Insur Tech มีความสำคัญมากครับ