ครม.12 เม.ย.รื้อแผนหนี้สาธารณะ พลังงานเพิ่มเงินระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันออก

ครม.12 เม.ย.รื้อแผนหนี้สาธารณะ พลังงานเพิ่มเงินระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันออก

นายกฯเปิดทำเนียบประชุม ครม.ก่อนหยุดยาวสงกรานต์ ให้ ครม.-ข้าราชการ รดน้ำดำหัว วาระการประชุม ครม.เบาบาง พลังงานจ่อเสนอ ปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนการหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยในช่วงก่อนการประชุม ครม.ได้มีพิธีสงฆ์ตามประเพณีไทย และนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ ครม.ข้าราชการทำเนียบรัฐบาลเข้ามารดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีไทย ที่อาคารภักดีบดินทร์ ในทำเนียบรัฐบาล 

ทั้งนี้ในการประชุม ครม.จะยังมีการหารือถึงประเด็นสำคัญ ได้แก่สถานการณ์โควิดในประเทศที่ต้องเตรียมพร้อมรับจำนวนผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งการหารือถึงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศคบ.) ที่ได้มีการประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่่ผ่านมา 

 

 

สำหรับวาระการพิจารณาที่่น่าสนใจได้แก่ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เรื่อง ขอให้ธนาคาร แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการ เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) และ CoC (Code of Conduct) (กษ.)

กระทรวงพลังงานขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 

ทั้งนี้ข้อมูลจากเว็บไซด์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการเดิมมีวงเงินประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่งความยาว 469.664 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 3 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 3,000 เอ็มวีเอ งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 8 งาน ซึ่งเป็นโครงการที่จะเสริมความมั่นคงไฟฟ้าในพื้นที่ 

ปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) (ทส.) ลำดับ 4 

คณะกรรมการหนี้สาธารณะเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ2565  ครั้งที่ 2 (

กระทรวงอุดมศึกษาฯเสนอขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือ ด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กระทรวงศึกษาฯเสนอกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอน ภาษาจีนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์แลกเปลี่ยน และส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ ได้แก่ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี อำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจําประเทศไทย

กระทรวงการต่างประเทศเสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย

กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล พ.ศ. ....

และ ร่างกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....