“ชาญศิลป์” ฉลุยนั่งบอร์ด ปตท. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโหวตอนุมัติ

“ชาญศิลป์” ฉลุยนั่งบอร์ด ปตท. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโหวตอนุมัติ

“ชาญศิลป์” ฉลุยนั่งบอร์ด ปตท. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโหวตอนุมัติ มีผล 14 พ.ค.65 ไฟเขียวแผนจัดหาเงินกู้ 5 ปี 2 แสนล้าน รองรับขยายการลงทุนในอนาคต เดินหน้าโรงงานผลิตรถอีวีช่วงกลางปีนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2565 โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน  กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1.ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 2. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 3. พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 4. ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง) และ 5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ (ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งของนายดอน วสันตพฤกษ์ ที่ว่างลง) โดยนายชาญศิลป์ จะมีผลดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ แม้ว่า ปตท. ยังมีเงินสดคงเหลือ และสภาพคล่องเพียงพอ เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนที่คาดว่าจะมีในอนาคต ที่ประชุมฯ จึงพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2565-2569) ซึ่งจากแผนการลงทุน 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2565-2569) ซึ่งหมายรวมถึงวงเงินการกู้ยืม และ/หรือการก่อหนี้ของบริษัทย่อย เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้ ปตท.ภายในวงเงินเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2565-2569) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกําหนดชําระ (Refinance) ซึ่งจะพิจารณาดําเนินการตามวิธีที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อเดินหน้าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร (EV Value Chain) ผ่านบริษัทลูก คือ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ที่จะร่วมมือกับฟ็อกซ์คอนน์ ตั้ง บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายตลาดและสร้างฐานการผลิต EV ในไทย ทั้งนี้จะสามารถตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) เพื่อเดินหน้าก่อสร้างโรงงานพัฒนาแพลตฟอร์มผลิตรถ EV ได้ในสิ้นไตรมาส 2 ปีนี้ ด้วยงบลงทุนรวม 24,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายเริ่มการผลิตเฟสแรกที่ 50,000 คัน และจะเพิ่มกำลังผลิตเฟส 2 เป็น 150,000 คันต่อปีในปี 2573

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์