เสนอผู้ถือหุ้น ปตท. 8 เม.ย. ดัน “ชาญศิลป์” กลับนั่งเก้าอี้บอร์ด

เสนอผู้ถือหุ้น ปตท. 8 เม.ย. ดัน “ชาญศิลป์” กลับนั่งเก้าอี้บอร์ด

บอร์ด ปตท.เสนอชื่อ “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” รับตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมผู้ถือหุ้น 8 เม.ย.นี้ ก่อนจะมีผลเป็นอย่างทางการ 14 พ.ค. 65  

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามแจ้งเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 มีมติเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาให้เสนอชื่อ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนนายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี256ร ซึ่งถึงแก่กรรมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้น ปตท. จึงขอแก้ไขรายละเอียดที่เสนอในระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ปตท. มีกรรมการครบวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 2. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 3. พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 4. ม.ล.ชโยทิต กฤดากร และ 5. นายดอน วสันตพฤกษ์ (ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการดังกล่าวว่างลง)

โดยความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 2. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 3. พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 4. ม.ล.ชโยทิต กฤดากร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) และ 5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ดำรงตำแหน่งแทน ตำแหน่งของ นายดอน วสันตพฤกษ์ ที่ว่างลง)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท.โดยกรรมการลำดับที่ (1) (3) และ (5) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท.โดยบุคคลในลำดับที่ (1) ถึง (4) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว

สำหรับบุคคลในลำดับที่ (5) อยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติ บุคคลในลำดับที่ (5) จะมีผลเป็นกรรมการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ การที่นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการลำคับที่ (5) เคยดำรงตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. ในการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อการประกอบกิจการ และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และยังพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาไม่ครบ 2 ปี นับจากวันที่นายชาญศิลปั ตรีนุชกร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของ ปตท. จึงพิจารณาได้ว่านายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. ตามประกาสคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. ได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

ดังนั้น จึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการเป็นหรือเคยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. ของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับการผ่อนผันตามที่กำหนดในข้อ 17(2(ณ) วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง การแก้ไขรายละเอียดที่นำเสนอในระเบียบวาระที่ 7 นั้น ไม่ได้กระทบต่อกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้เดิมแต่อย่างใด