‘ธรรมศาสตร์’ จับมือ 25 องค์กร ยกระดับ EECmd มุ่งสู่ศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก

‘ธรรมศาสตร์’ จับมือ 25 องค์กร ยกระดับ EECmd มุ่งสู่ศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนาม MOU ร่วมกับ 25 หน่วยงาน ผลักดันเขตส่งเสริม EECmd ในพื้นที่ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร สู่ต้นแบบ Medical Valley

วันที่ 5 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน THAMMASAT EECmd Vision “Now and Next” ขับเคลื่อน “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์พัทยา” (EECmd) โดยมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรด้านการแพทย์และวิศวกรรมกลุ่ม Health Tech ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 25 หน่วยงาน ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า พื้นที่ EECmd มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป็นหนึ่งในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการการแพทย์ครบวงจรในพื้นที่ EEC ที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับประเทศไทยไปสู่ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) รวมทั้งรองรับธุรกิจ Health and Wellbeing ซึ่งถือเป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศไทยเป็น Medical Hub 

ดังนั้น การลงนาม MOU ครั้งนี้ จึงเป็นการหลอมรวมพลังและบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทุกมิติ เพื่อสร้างเม็ดเงินลงทุนใหม่หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจ เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการต่อยอดผลิตภัณฑ์และใช้บริการของชาวต่างชาติได้ในอนาคต

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการ EECmd เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นวัตกรรม องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ภายใต้จุดมุ่งหมาย “Better Future Beyond Boundaries” พร้อมก้าวข้ามพรมแดนแห่งความเป็นสถาบันอุดมศึกษา มุ่งสู่เข็มทิศใหม่ในการพัฒนาประเทศและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผลักดัน EECmd บนพื้นที่ 585 ไร่ สู่การเป็น ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) สมาร์ทซิตี้ (Smart City) และสมาร์ทแคมปัส (Smart Campus) 

“การลงนามความร่วมมือในวันนี้ เป็นการส่งสัญญาณว่า EECmd มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การต่อยอด การพัฒนา ศึกษาวิจัย นวัตกรรมการแพทย์มิติใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย”

รศ.นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา มธ. กล่าวว่า “โครงการ EECmd มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซนหลัก ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านบริการ และด้านที่พักอาศัย 

ทั้งนี้ ภายในพื้นที่มีแผนการพัฒนาโครงสร้างต่างๆ อาทิ สถาบันวิจัยการแพทย์ชั้นสูง, โรงพยาบาลดิจิทัล, ศูนย์ดูแลสุขภาพ (Wellness Health Resort), ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Senior Living) และศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ (Sport Complex) เชื่อมต่อการลงทุนกลุ่ม Health Tech ชั้นนำระดับโลก

"พื้นที่ EECmd ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนเป็นเวลา 11-13 ปี รวมทั้งการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาพักอาศัยในประเทศไทย โดยมีสกพอ. ร่วมสนับสนุน และองค์กรพันธมิตรด้านสาธารณสุขที่มองเห็นศักยภาพและโอกาสใหม่ๆให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย"

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) หรือ New Engine of Growth มีแผนยุทธศาสตร์ในการผลักดัน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและด้านสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพันธมิตร EECmd ทั้ง 25 องค์กร ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใน แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี สร้างสังคมแห่งอนาคต พัฒนาระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ การวิจัย ค้นคว้า และต่อยอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ นำระบบดิจิทัลมาสนับสนุนบริการทางสุขภาพ สู่เป้าหมายเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง”