ก.ล.ต.เชือดกลุ่ม "มด คันหุ้น" "คันหุ้น" "เทรดหุ้นโชว์" ปล่อยข่าวเท็จ

ก.ล.ต.เชือดกลุ่ม "มด คันหุ้น" "คันหุ้น" "เทรดหุ้นโชว์" ปล่อยข่าวเท็จ

ก.ล.ต.ร้องดีเอสไอ ฟันกลุ่มนามแฝง "มด คันหุ้น" "คันหุ้น" และ กลุ่ม "เทรดหุ้นโชว์" เหตุเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนผ่านไลน์โอเพ่นแชท ที่อาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบการเผยแพร่ข้อความในช่วงปี 2562 และปี 2564 ของบุคคลผู้ใช้นามแฝงข้างต้นที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เช่น การผิดนัดชำระหนี้จำนวนหลายหมื่นล้านบาท การคำเสนอซื้อกิจการ การร่วมทุน การจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor listing) และการขายหุ้นของกิจการทั้งหมด โดยเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวม 12 แห่ง* ได้แก่ AEC BGRIM CMO FLOYD GULF KKPS KUMWEL PAF PL SE TPLAS และ YGG ซึ่งเป็นข้อความเท็จ และบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งได้ออกมาปฏิเสธข้อความดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง 

การกระทำของบุคคลที่ใช้นามแฝง "มด คันหุ้น" รวมถึงกลุ่ม "คันหุ้น" และกลุ่ม "เทรดหุ้นโชว์" เข้าข่ายเป็นการบอกกล่าว หรือเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในลักษณะที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535


ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลที่ใช้นามแฝง "มด คันหุ้น" รวมถึงบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวข้างต้น ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์