กกพ.จัดทัพรับมือ ’พลังงาน’ ขาขึ้น เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สำนักงาน กกพ. วาง 3 เป้าหมายภายในปี 2565 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานกำกับ ดูแลกิจการพลังงาน รองรับนโยบายการเพิ่มการแข่งขันของเอกชนในภาคพลังงานการพัฒนางานกำกับเพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานบนกระแส Go Green

กกพ.เปิดแถลงข่าว แก่สื่อมวลชน ในหัวข้อ สรุปผลงานเด่นในรอบปี 2564 และภาพรวม ทิศทางสถานการณ์กิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ ณ โรงแรมเดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ในปี 2565 สำนักงาน กกพ. วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานกำกับ ดูแลภาคพลังงานด้วยการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานงานกำกับ ดูแลกิจการพลังงานอย่างต่อเนื่องรองรับแนวโน้ม การเพิ่ม การแข่งขัน ในภาคพลังงาน โดยจะทยอยเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในธุรกิจพลังงาน เพื่อมุ่งสู่การเปิดเสรีภาพพลังงานในอนาคต

นายคมกฤช กล่าวว่า เป้าหมายแรก ได้แก่การปรับโครงสร้างพื้นฐานในงานกำกับกิจการพลังงานทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ จะอยู่บนพื้นฐานของการเปิดโอกาสให้บุคคลที่ 3 คือภาคเอกชน สามารถเข้ามาร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงข่ายพลังงานทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ คลังเก็บก๊าซธรรมชาติซึ่งกำลังอยู่ระหว่างศึกษาปรับปรุงหลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะทยอยประกาศอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายสอง คือการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี่ และกระแสพลังงานสีเขียว ได้แก่การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และธุรกิจต่อเนื่องได้แก่สถานบริการชาร์จประจุไฟฟ้า พร้อมได้ผลักดันมาตรการการสนับสนุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ โดยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์

เป้าหมายที่สาม การกำกับ ดูแล ในมิติทางสังคม และคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในปี 2565 จะมุ่งยกระดับ และสร้างความเข้มแข็งกับการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ การศึกษาเพื่อปรับปรุงงานคุ้มครองผู้ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
 

นายคมกฤช ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันมีแนวคิดที่จะเปิดเสรีก๊าซก่อน ได้ดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว กกพ. ได้ออกหลักเกณฑ์การใช้ท่อ อัตราค่าบริการต่าง ๆครบถ้วนแล้ว มีเอกชนและภาครัฐไปจองเทอร์มินอล ตอนนี้จะดูหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่ประกาศจะมีวิธีใดที่จะให้เกิดความเป็นธรรมและสมดูลย์กันให้ไปด้วยดีมีผลกระทบไม่มากนัก

ตอนนี้มีการเอาก๊าซจากภายนอกเข้ามาแม้ไม่เกิดสงครามราคาต้องขึ้นอยู่แล้ว กกพ. ต้องทำโครงสร้างจะเลือกเชื้อเพลิงที่ราคาถูกที่สุดและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟและ ผู้ใช้ก๊าซและจะทำให้ดีที่สุด