กรมโรงงาน เร่งปรับกฎหมาย รับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะสู่โรงงาน

กรมโรงงาน เร่งปรับกฎหมาย รับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะสู่โรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จับมือ กระทรวงเมติ ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOC) ส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะสู่โรงงานอุตสาหกรรม สร้างความโปร่งใส ลดภาระเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (เมติ) ประเทศญี่ปุ่นได้มาเยือนประเทศไทย และเข้าหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2565 โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การสร้างขีดความสามารถและการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOC) Strengthening the Smart Industrial Safety in Thailand

เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมอัจฉริยะจากญี่ปุ่น ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรของสมาคม Thailand – Japan Smart Industrial Safety Consortium (TJ-SISC) โดยการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับทักษะที่มีให้ดีขึ้น และสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน ด้วยการแนะนำการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขานรับนโยบาย รมว.สุริยะ โดยเร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOC) Strengthening the Smart Industrial Safety in Thailand และได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารของ กรอ. และ METI เพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะสู่โรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

กรอ. จะมีแนวทางการดำเนินการปรับกฎหมายให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและลดการใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจกำกับดูแล โดยส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อสัญญาณให้อุปกรณ์สามารถรับ-ส่งข้อมูล (Internet of Things: IoTs) หรือการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม

 

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการตรวจโรงงาน และยังเป็นการยกระดับโรงงานให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความโปร่งใสในการประกอบกิจการให้ชุมชนโดยรอบสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจว่าโรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2564 กรอ. และ METI ได้ขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และหน่วยงานภาครัฐระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับทักษะที่มีให้ดีขึ้น และสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน ในหลักสูตร Digital Technology for Process Industry - (Utilization of AI/IoTs) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Data engineering เป็นต้น