กรมโรงงาน จับมือ METI สร้างมาตรฐานระบบทำความเย็น ลดอุบัติเหตุแอมโมเนียรั่ว

กรมโรงงาน จับมือ METI สร้างมาตรฐานระบบทำความเย็น ลดอุบัติเหตุแอมโมเนียรั่ว

สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานปี 2564 จำนวน 92 ครั้ง มีสาเหตุจากแอมโมเนียรั่วไหล คิดเป็น 5.43% ซึ่งแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในระบบเครื่องทำความเย็นนิยมใช้กันในโรงงานน้ำแข็งหลอดและห้องเย็นกว่า 3,000 โรงงานทั่วประเทศ

เมื่อเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย นอกจากความเสียหายด้านทรัพย์สินแล้ว ยังนำไปสู่ความเดือดร้อนแก่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งส่งผลให้สัตว์น้ำตายหากรั่วไหลสู่แหล่งน้ำสาธารณะอีกด้วย กรอ. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น รวมถึงระบบความเย็นประเภทอื่นๆ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมมือกับ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (METI) ภายใต้โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้ระบบทำความเย็น ได้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย

สำหรับความร่วมมือในปี 2565 กรอ. และ METI ได้จัดให้มีการสัมมนา “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ระบบทำความเย็นอัจฉริยะ (Smart Refrigeration System)” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำเป็นคู่มือให้ดาวน์โหลดได้ที่ http://reg3.diw.go.th/safety/ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่มีอยู่เดิมของผู้ประกอบกิจการโรงงานให้ดีขึ้น พร้อมกับการสร้างทักษะใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นอย่างปลอดภัย

"นอกจากนี้ กรอ. ยังได้มีการจัดทำร่างกฎกระทรวงและกฎหมายลำดับรอง เรื่อง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน แก้ไขเพิ่มเติม จากฉบับปี พ.ศ. 2555 เพื่อลงรายละเอียดวิธีการจัดการที่จะทำให้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นมีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย