KTC หนุนความเท่าเทียมทางเพศ ดูแลคู่ชีวิตพนักงาน - คู่สมรสที่ไม่จดทะเบียน

KTC หนุนความเท่าเทียมทางเพศ ดูแลคู่ชีวิตพนักงาน - คู่สมรสที่ไม่จดทะเบียน

KTC ร่วมสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคม ขอดูแลสวัสดิภาพคู่ชีวิตของพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในไทย

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เคทีซีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉพาะการให้ "โอกาส" และ "ความเท่าเทียมในสังคม" ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ผ่านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) ทั้งในเรื่องการจ้างงานเพื่อลดช่องว่างในตลาดแรงงาน การปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรทุกเพศ ทุกคนอย่างเท่าเทียม และคำนึงถึงทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน สุขภาพ ครอบครัว และความก้าวหน้าในอาชีพมาโดยตลอด

“วันนี้เคทีซีจึงขอเป็นสถาบันการเงินตั้งต้นที่ได้มีโอกาสดูแล และมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรเคทีซีที่มี 'คู่ชีวิตเพศเดียวกันโดยกำเนิด' และอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว อีกทั้งช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องไม่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และ 'คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน' อันได้แก่ บุคคลต่างเพศที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยเปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องไม่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน”

 

 

โดยทุกกลุ่มจะได้รับสิทธิเหมือนคู่สมรสทุกประการ อาทิ สวัสดิการประกันสุขภาพทุกระดับตำแหน่ง เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีแต่งงาน และกรณีครอบครัวเสียชีวิต การปฏิบัติที่เท่าเทียมต่อความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดยืนของเคทีซี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์