IVL เผยกรณีผู้บริหาร - พนักงาน 4 ราย "อินไซด์หุ้น" TPAC ลาออกจากตำแหน่งแล้ว

IVL เผยกรณีผู้บริหาร - พนักงาน 4 ราย "อินไซด์หุ้น" TPAC ลาออกจากตำแหน่งแล้ว

IVL เผยความคืบหน้ากรณี ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหาร - พนักงาน 4 รายใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น TPAC ได้ลาออกจากตำแหน่งในบริษัท - บริษัทย่อยแล้ว ตามหลักกำกับกิจการ - จรรยาบรรณของบริษัท

นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2565 เกี่ยวกับการขอชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจำนวน 4 ราย เรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TPAC นั้น

บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็นการยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับการกล่าวโทษดังกล่าว ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์