ครม.จ่อเคาะวันนี้แพคเกจรถ EV - ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

ครม.จ่อเคาะวันนี้แพคเกจรถ EV - ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

จับตา ครม. 15 ก.พ.เตรียมเคาะแพคเกจสนับสนุนตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศ ลดราคารถ EV ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถ,กระบะ และรถจักรยานยนต์ ลด 70,000 - 150,000 บาทต่อคัน พ่วงเงื่อนไขค่ายรถผลิตในประเทศ จับตาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลหลังราคาตลาดโลกทะยาน กองทุนน้ำมันแบกภาระไม่ไหว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 ก.พ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม.เต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

โดยวาระการประชุมที่สำคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณามีหลายเรื่อง โดยกระทรวงพลังงานจะเสนอ มติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (รถอีวี) ทั้งระบบ โดยเฉพาะการสนับสนุนดีมานต์ผู้ใช้รถอีวีในประเทศ โดยแพคเกจที่บอร์ดอีวีจะมีการเสนอนั้นครอบคลุม ทั้งรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ 

สำหรับ มาตรการดังกล่าวแบ่งเป็น2 ช่วง ได้แก่ ปี 2565-2568 ส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้า 3 กลุ่ม คือ 

1.เงินอุดหนุนรถยนต์และรถกระบะคันละ70,000-150,000 บาทต่อคัน และรถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคัน

2.ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก 8% เป็น 2% และรถกระบะเป็น 0%

3.ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศและนำเข้าทั้งคัน (CBU) สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ถึงปี 2566

4.ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศ (CKD) จำนวน 9 รายการ

ทั้งนี้ค่ายรถที่เข้าร่วมต้องรับเงื่อนไข ได้แก่ 1.ผลิตชดเชยให้เท่ากับจำนวนที่นำเข้า CBU ช่วงปี 2565-2566 ในปี 2567 แต่ขยายเวลาได้ ถึงปี 2568 จะต้องผลิตในอัตราส่วน 1.5 เท่า (นำเข้า 1 คัน ผลิต 1.5 คัน) ผู้ใช้สิทธิ์จะผลิตBEV รุ่นใดก็ได้เพื่อชดเชย ยกเว้นรถที่มีราคาขายปลีกราคา 2-7 ล้านบาทต้องผลิตรุ่นเดียวกับที่นำเข้ามา เป็นต้น 

นอกจากนั้น กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงานจะร่วมกันเสนอมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพงที่กระทบค่าครองชีพประชาชนขณะนี้ ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อสรุปอัตราการปรับลดภาษีที่จะเสนอครม.ในวันนี้ลงลิตรละ 3 บาท โดยคาดว่ากระทบรายได้รัฐปีละ 70,000 ล้านบาท

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ เช่น กระทรวงมหาดไทยเสนอขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 – 2570

สคบ.เสนอการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานเจ้าของ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ...

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่..) พ.ศ... 

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่น ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน และแขวนบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ...

ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ...และร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งแยกเป็นราย จังหวัด 23 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 24 ฉบับ

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตราการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย ต าบลราไวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ...

สรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณี ราษฎรได้รับผลกระทบจาการเตรียมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาตินายูง – น้ำโสม

กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (ฉบับที่...) พ.ศ...

กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2564 รวม 3 ฉบับ

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ...(แก้ไข เพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555)